Propozice 2024

IDEÁLNÍ STOPOU RALLYE VLTAVA 2024

Jedná se o soutěžní jízdu automobilů, která vede místy jako původní Rallye Vltava. PROPOZICE

1. TERMÍN KONÁNÍ

Podnik se koná ve dnech 20. a 21. 9. 2024.

2. POŘADATEL

Autoklub Rallye Vltava v AČR Kurzova 2202/20 155 00 Praha 5 www.rallye-vltava.cz Adresa pro doručování: P. O. Box 16 Pošta 618 163 00 Praha 6 info@rallye-vltava.cz

3. PARTNERSTVÍ

Autoklub České republiky Opletalova 29 110 00 Praha 1 a Národní technické muzeum Kostelní 1320/42 170 00 Praha 7

4. JURISDIKCE

Soutěž je organizována jako podnik národní volný. Neobsahuje žádné rychlostní zkoušky, o pořadí rozhodují časové kontroly a jízda zručnosti, vše v rámci dodržování pravidel silničního provozu. Soutěž je zapsána v řádném kalendáři akcí Autoklubu České republiky pro rok 2024.

5. MEMORIAL

Louis Alexandre Chiron Memorial Memoriál Louise Alexandra Chirona, který osobně startoval všechny posádky Rallye Vltava v letech 1963 a 1964, je vyhlášen na památku jeho zásluh na půdě FIA při prosazování Rallye Vltava do seriálu mistrovství Evropy roku 1965 i let následujících. Z toho důvodu také rozhodnuto nazývat pana Chirona patronem Rallye Vltava.

6. SKLADBA RALLYE

Sestává z vlastní trati, časových kontrol a na závěr jízdy zručnosti v Praze na Letenské pláni. Itinerář Je vypracován poměrně podrobný tzv. „šipkový“ itinerář, který posádka obdrží těsně před startem do I. etapy. Pro méně zkušené posádky důležité upozornění ve smyslu značení v itineráři. Pokud některá projížděná křižovatka není v itineráři vyznačena, dále se pokračuje po vozovce značené jako hlavní. Trať Soutěž je rozdělena na 5 etap (3 v pátek – jedna noční, 2 v sobotu – obě denní), přičemž první den se startuje z Prahy, Letenské pláně. Druhý den se startuje v Ostrově. Trasa se většinou klikatí úzkými silnicemi směrem západním, po zpevněných vozovkách. Celá soutěž končí po celkových 490 km opět v Praze na Letenské pláni. Časové kontroly Jsou řádně vyznačeny v itineráři a v místech kontrol označeny způsobem běžným při automobilových soutěžích – typizovanými návěstími ČK, TC, ZK (FIA). Za příjezd do ČK z opačné strany bude posádka penalizována. Za neprojetí bude posádka vyloučena z klasifikace, ale může pokračovat v jízdě až do cíle rallye. Komisaři v časových kontrolách mají za úkol setrvat na místě nejdéle 30 minut po ideálním čase pořadatelem stanoveném pro poslední posádku!

7. ÚČAST POSÁDEK

V soutěži mohou startovat posádky, kde řídící osoba vlastní řádné řidičské oprávnění pro příslušný automobil. Posádkám startujícím v otevřených automobilech se doporučuje celou soutěž absolvovat v přilbách, jak z bezpečnostních důvodů vždy historicky platilo. Posádka Posádka každého vozidla je složena ze dvou osob, které se označují – jezdec a spolujezdec. Oba tito členové posádky mohou řídit vozidlo v průběhu rallye za podmínky, že jsou držiteli příslušného řidičského oprávnění. Účast třetí osoby ve vozidle není povolena. S přihlédnutím k délce a stanoveným úkolům rallye vyžaduje účast posádek sportovně zdatných, řidičsky vyspělých, navigačně bystrých a strojově dobře vybavených. Pokud přihlášený jezdec nebo spolujezdec nedosahuje věku 18 let, musí u přejímky předložit písemný souhlas svých zákonných zástupců, opatřený jejich ověřenými podpisy. Všichni účastníci rallye se účastní na vlastní nebezpečí, což potvrdí svým podpisem u přejímky. Označení posádek Každý člen posádky, který se zúčastní, bude po celou dobu na hrudi označen jezdeckou visačkou, kterou obdrží při administrativní přejímce. Minimální účast posádek Jestliže do 2. uzávěrky se pořadateli nepřihlásí alespoň 30 posádek, má právo rallye odvolat.

8. PŘIHLÁŠKY

Termíny přihlášek 1. uzávěrka přihlášek je 15. 7. 2024 2. uzávěrka přihlášek je 31. 7. 2024 Přihlášky musejí obsahovat 1.) Celá jména obou členů posádky, včetně roků narození a telefonního spojení. 2.) Značku, typ, rok výroby a objem motoru automobilu, včetně registrační značky. Jednu fotografii automobilu. 3.) Požadavek na ubytování, pro kolik osob. První nocování (pátek / sobota) je společné pro všechny účastníky, cena za ubytování je zahrnuta v účastnickém poplatku. Druhé nocování (sobota / neděle) je individuální, hlavně pro účastníky mimopražské a objednává se zvlášť. Proto cena za ubytování na druhou noc není zahrnuta v účastnickém poplatku. 4.) Požadavek na doprovodný vůz, nejvíce s dvoučlennou posádkou. 5.) Přihlášky se zasílají výhradně prostřednictvím internetových stránek www.rallye-vltava.cz v části Ideální stopou Rallye Vltava 2024 – Přihlášky, včetně posádky doprovodného vozu a objednávky individuálního ubytování na druhou noc.

9. ÚČAST TÝMŮ

K základní individuální účasti je navíc možno přihlásit účast v některém v následujících týmů. Tým sestává ze dvou automobilů (posádek), které reprezentují: 1.) Stejnou firmu nebo klub. Každá posádka může startovat na automobilu odlišné značky a typu. 2.) Stejné město nebo obec. Každá posádka může startovat na automobilu odlišné značky a typu. 3.) Stejnou značku automobilu. Obě posádky musí startovat na automobilu stejné značky, ale mohou použít rozdílný typ.   Označení týmů Každý automobil některého z přihlášených týmů bude v horní části napříč čelního skla, nebo nad ním na střeše, označen samolepicí folií v barvách, se znakem a nápisem odpovídajícím danému týmu. Například: PRAHA TEAM, SAAB CZ TEAM a podobně. V případě, že bude více týmů stejných názvů, budou rozlišeny doplněním římských číslic, například ŠKODA II TEAM.

10. ÚČAST AUTOMOBILŮ

Připuštěné automobily Všechny automobily musejí mít platné Osvědčení o technickém průkazu, popřípadě i s Protokolem o testování vozidla na historickou původnost, anebo přímo Průkaz historického vozidla. Stav automobilů musí být už na první pohled ve 100 % stavu. Nedbale udržované automobily budou při technické přejímce jednoznačně odmítnuty, byť posádka přijede z velké vzdálenosti a její účastnický poplatek propadá! Mohou startovat automobily vyrobené v letech 1955 až 1990. Doporučení pro účastníky 1.) Ve všech automobilech se důrazně doporučuje ruční hasicí přístroj. 2.) Sejměte z kol jejich ozdobné kryty („poklice“), tehdy se vždy jezdilo bez nich. 3.) V návaznosti na provedení itinerářů a úspěšnost posádek se doporučuje vybavit automobily navigačními přístroji (tripmastery) pro měření vzdáleností, s přesností na 10 metrů. 4.) Posádkám, které nevlastní klasický tripmaster, doporučujeme náhradní možnost, kterou je stažení z internetu do tabletu nebo telefonu, a to následujícím způsobem. Aplikace na tripmaster je na odkazu: https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.siimplangi.rallytripmeter Tato aplikace se stáhne do mobilního telefonu nebo tabletu. Po nainstalování se v nastavení mohou upravovat různé funkce a jednou z nich je právě itinerář. 5.) Vybavte se vhodným sportovním oblečením, které svým provedením odpovídá danému účelu. Označení startujících automobilů Startovní čísla (panely) na dveře Každý automobil bude povinně označen dvojicí startovních čísel (panelů) na samolepicích foliích o rozměrech 40 x 55 cm (výška x šířka), která budou posádkám přidělována po 2. přihlášce. Nebudou přidělována podle pořadí doručovaných přihlášek, ale většinou podle roku výroby automobilu. Tato startovní čísla budou umístěna vždy po jednom, na spodních částech dveří jezdce a spolujezdce. Tabulky se startovními čísly Každý automobil bude zároveň povinně označen dvojicí plastových tabulek o rozměrech 20 x 50 cm (výška x šířka). Tabulky budou viditelně umístěny vždy po jedné, na přídi vozu a na zádi vozu. Označení neplatná Všechna označení z předcházejících sportovních podniků budou již před přejímkou, a hlavně po dobu trvání celé soutěže, spolehlivě přelepena, aby nemohlo docházet k záměnám. Při nesplnění tohoto nařízení nebude automobil převzat.

11. DOPROVODNÝ AUTOMOBIL

Ke každému soutěžnímu automobilu je pořadatelem povolen nejvýše jeden doprovodný automobil, který však posádka musí objednat při svém přihlašování. Režijní náklady s provozem tohoto doprovodného automobilu pořadatel nezahrnul do poplatku za účast posádky, aby nebyly v nevýhodě posádky startující bez doprovodných automobilů. Proto je třeba v přihlášce objednat doprovodný automobil a připlatit uvedenou částku, sloužící ke krytí nákladů spojených s jejich účastí. S ohledem na kapacity navštěvovaných ubytovacích a stravovacích zařízení pořadatel počítá s osazením jednoho doprovodného automobilu nejvýše dvěma osobami. Servisní práce Servis je definován jako neomezená práce na soutěžním vozidle a může být prováděn kdekoliv na trati.

12. REKLAMNÍ NÁPISY NA AUTOMOBILECH

Soutěžícím dovoleno umístit na své automobily (včetně doprovodných) jakoukoliv reklamu pod podmínkou, že: – Je povolena národními zákony a předpisy FIA. – Není urážející nebo pohoršující. – Nemá politický nebo náboženský charakter. – Respektuje pravidla o umístění startovních číslech. – Nebrání posádce ve výhledu z vozu.

13. PŘEJÍMKA

Při administrativní přejímce bude kontrolováno: – Řidičský průkaz prvního člena posádky (pokud bude automobil řídit jen on) – Osvědčení o technickém průkazu daného automobilu – Doklad o povinném ručení k danému automobilu Při technické přejímce bude kontrolováno: – Platnost osvědčení o technickém stavu daného automobilu – Zjevný stav řízení a brzdového systému – Zjevný stav palivového systému – Zjevný stav pneumatik – Funkce osvětlení, zvukové signalizace a stěračů – Posádky předloží přilby předepsané pro jízdu zručnosti Pozdní příjezd: Posádka, která se nedostaví k některé z těchto přejímek nejdéle do 60 minut po uvedených hodinách, nebude převzata a její účastnický poplatek propadá! Výjimku pozdějšího příjezdu lze domluvit předem.

14. UZAVŘENÁ PARKOVIŠTĚ

V soutěží nebude použit systém uzavřených parkovišť (UP).

15. START DO SOUTĚŽE

Vozidla budou do etap startována s motorem v klidu, jednotlivě, podle startovních čísel, v intervalech po jedné minutě. Posádka, která se dostaví opožděně na start, bude odstartována ihned, avšak bude považována za odstartovanou v předepsaném čase a bude penalizována.

16. PŘEDPISY PRO JÍZDU

Posádky musí dodržovat pravidla silničního provozu. Jízdní průměry jsou přizpůsobeny stavu a charakteru trati i s dostatečnou rezervou mezi jednotlivými časovými kontrolami. Při mimořádné události, kdy na trati nastanou nepředvídaná hromadná zdržení delší než 5 minut, může ředitelství časovou ztrátu neutralizovat za předpokladu, že je příhodou postiženo několik posádek a všechny tuto okolnost oznámí v nejbližší časové kontrole.

17. ČASOVÉ KONTROLY (ČK, TC, ZK)

1.) Na rozdíl od předcházejících let se pojede podle nového systému měření mezi jednotlivými ČK. 2.) Pro zdolání každého dílčího úseku na trati bude mít posádka stanoveny dva časy – nejkratší čas a nejdelší čas. 3.) Nový systém ČK především umožňuje přesnější určení pořadí jednotlivých posádek v soutěži, protože platí, že lepší posádkou je vždy ta, která každý z dílčích úseků bude projíždět za nejkratší čas. V žádném z dílčích úseků však nesmí překročit průměrnou rychlost 50 km/h, jinak bude penalizována, automaticky elektronicky v ČK. 4.) Posádka, která přijíždí k časové kontrole, zastaví před typizovaným žlutým návěstím se symbolem ČK, umístěným asi 10 metrů před typizovaným červeným návěstím, které už je umístěno u stolku (stánku). 5.) Posádka si ve svých záznamech ověří svůj čas potřebný pro ideální příjezd do ČK a porovná jej s časovým údajem aktuálně uvedeným na stolku (tam může pěšky dojít jeden z posádky). 6.) Teprve v potřebný čas posádka najede soutěžním automobilem ke stolku s červeným návěstím. 7.) V případě, že se posádka na trati zpozdila blouděním nebo opravou vozu a ví, že mešká, přijede rovnou ke stolku s červeným návěstím ČK a co nejdříve si nechá potvrdit čas. Za překročení nejdelšího určeného času bude posádka penalizována, automaticky elektronicky v ČK. 8.) Každá posádka bude nově vybavena svou čipovou kartou, kterou po příjezdu ke stolku časové kontroly přiloží na mobilní telefon obsluhy ČK. Příslušný čas se tím okamžikem elektronicky zaznamená v dispečinku soutěže. 9.) Obsluha ČK ještě pro jistotu ručně zapíše čas do Jízdního výkazu předloženého posádkou. Tento čas je pro posádku zároveň výchozím časem (startem) pro zdolání dalšího dílčího úseku, kde se opakuje stejný postup. 10.) V cíli každé etapy je povolen předčasný, nikoli však pozdní, příjezd do časové kontroly.

19.) SLALOM NA LETENSKÉ PLÁNI

Koná se v závěru soutěže, po absolvování V. etapy. Pojede se na asfaltovém povrchu Letenské pláně, na předem vytyčeném úseku dlouhém 444 metrů. Ve voze pojedou oba členové posádky, preventivně vybaveni přilbami schválenými pro běžný silniční provoz. Automobil s vypnutým motorem bude stát na určeném místě, se zavřenými dveřmi. Posádka se postaví na startovní čáru 10 metrů za automobilem. 1.) Start – na pokyn startéra spolujezdec přiloží čipovou kartu na mobilní telefon umístěný na stolku. Tím se posádce začne měřit čas. Posádka doběhne do automobilu a po jeho nastartování vyrazí na vytyčenou trať. 2.) Cíl – po projetí slalomu řidič zastaví z druhé strany stolku, aby spolujezdec při otevřeném okénku mohl přiložit čipovou kartu na stejný mobilní telefon a tím potvrdit výsledný čas posádky. 3.) Za každý poražený sloupek slalomu se přičítají 2 vteřiny k celkovému dosaženému času.

20.) POHONNÉ HMOTY

Neplatí žádná omezení ohledně používání paliva. Automaticky se předpokládá, že každá posádka bude využívat obchodního paliva, prodávaného běžně u čerpadel.

21.) CIZÍ POMOC

Každý soutěžní automobil se musí po celé předepsané trati pohybovat vlastní silou. To znamená, že nesmí být tažen nebo tlačen jiným vozidlem nebo na něm nesmí být vezen. Jinak neplatí žádná omezení pomoci ze strany další osoby. V případě, že u některého automobilu dojde k neopravitelné poruše nebo k havárii, jeho posádka takovou situaci co nejdříve ohlásí na dispečink soutěže. Potřebné kontakty jsou uvedeny na konci každého itineráře.

22.) PENALIZACE

Penalizace jsou vyjádřeny ve vteřinách připočítávaných k celkovému času dosaženému v soutěži. Technický stav – vozidlo neodpovídající platným silničním předpisům = nepřevzetí vozidla Jízdní výkaz – chybějící záznam z časové kontroly = vyloučení z klasifikace Jízdní výkaz – ztráta = vyloučení z klasifikace Přejímka – nedostatečně omluvený pozdní příjezd = 60 vteřin Pozdní příjezd na start – za každou započatou minutu = 60 vteřin Nevypnutí motoru – před odstartováním do etapy = 60 vteřin Předčasný příjezd do časové kontroly – za každou započatou minutu = 60 vteřin Pozdní příjezd do časové kontroly – za každou započatou minutu = 60 vteřin Příjezd do časové kontroly z opačné strany – za každou započatou minutu = 60 vteřin Při slalomu každý sražený sloupek = k dosaženému času +2 vteřiny navíc

23.) STANOVENÍ POŘADÍ

Pořadí se stanoví ze součtů nejkratších časů dosažených posádkou v průběhu celé soutěže. 1.) Za nejrychlejší časy mezi jednotlivými ČK. 2.) Za co nejrychleji projetý slalom na Letenské pláni. Pořadí ve třídách Pro vyhodnocení v jednotlivých objemových třídách platí, že se v každé zúčastní alespoň 3 posádky. Při menší účasti v dané objemové třídě bude posádka přeložena do třídy nejblíže vyšší. Jsou vypsány objemové třídy: do 850 cm3, do 1150 cm3, do 1300 cm3, do 1700 cm3, nad 1700 cm3 Pořadí celkové Celkovými 3 vítěznými posádkami se stanou ty, které absolvují celou soutěž za nejkratší čas. Pořadí týmů Je společné pro všechny týmy a vyhodnocuje se při nejméně třech přihlášených týmech. Ceny za umístění Za umístění v objemových třídách posádky obdrží za 1. až 3. místo věnce. Za umístění v celkovém pořadí posádky obdrží za 1. až 3. místo poháry. Za umístění týmu posádky obdrží za 1. až 3. místo poháry.

24.) ČASOVÝ HARMONOGRAM

PÁTEK 20. 9. 2024 10:00 až 11:00 hod.: Praha, Letenská pláň: Registrace a přejímka vozidel 11:00 až 11:30 hod.: Praha, Letenská pláň: Rozprava, malé občerstvení, káva 11:30 až 12:00 hod.: Praha, Letenská pláň: Start do I. etapy, v intervalech po 1 minutě I. etapa: Praha, Letenská pláň – Slaný: Trať vede nejkratší cestou do Slaného na náměstí, kde bude přestávka na společný oběd. II. etapa: Slaný – Klášterec nad Ohří: Trať vede západním směrem do cíle, kde bude přestávka na malé občerstvení. III. etapa: Klášterec nad Ohří – Ostrov: Trať se klikatí horskými úseky, pojede se částečně za tmy a cíl je v Ostrově. 20:00 až 23:00 hod.: Ostrov, hotel: Společné ubytování v hotelu, večeře, přátelské posezení, promítnutí dobového dokumentu s motoristickou tématikou, nocleh. Vozidla budou parkována na hotelovém parkovišti, pod dohledem kamer. SOBOTA 21. 9. 2024 07:00 až 08:00 hod.: Ostrov, hotel: snídaně a příprava ke startu. 08:00 až 08:30 hod.: Ostrov: Start do IV. etapy, v intervalech po 1 minutě. IV. etapa: Ostrov – Manětín: Trať se zpočátku opět vine horskými úseky, později mírnějšími, do svého cíle s přestávkou na oběd. V. etapa: Manětín – Praha, Letenská pláň: Trať vede po zpevněných středočeských vozovkách ku Praze. 16:00 až 17:00 hod.: Praha, Letenská pláň: Slalom na čas, na vytyčeném úseku o délce 444 m. 17:00 až 18:00 hod.: Praha-Letná: Hromadný přejezd soutěžních vozidel na střežený dvůr Národního technického muzea, tradiční ubytování v Praze-Dejvicích, Thakurova ulice, hotel ČVUT. 19:00 až 22:00 hod.: Praha, Opletalova ulice č. 29: Ve Smetanově sále budovy Autoklubu České republiky – slavnostní zakončení soutěže, předání cen. NEDĚLE 22. 9. 2024 08:00 až 09:00 hod.: Praha-Letná: Odjezd soutěžních automobilů ze střeženého dvora Národního technického muzea

25.) ÚČASTNICKÉ POPLATKY

Součástí účastnického poplatku je: – režie spojená s organizací soutěže – výroba veškerých tiskovin, itinerářů – startovních čísel a označujících tabulek – v pátek občerstvení v Praze – oběd ve Slaném – občerstvení v Klášterci nad Ohří – večeře s ubytováním a sobotní snídaní v Ostrově nad Ohří – v sobotu oběd v Manětíně – večeře v budově AČR, slavnostní zakončení a ceny. Totéž platí pro dvoučlennou posádku řádně objednaného vozu doprovodného. – Startovné pro jednu posádku činí = 5.450 Kč. – Poplatek za přihlášení jednoho týmu, navíc (celkem za 2 automobily) = 1.200 Kč. – Poplatek za doprovodný automobil = 5.450 Kč. – Platby budou provedeny výhradně bankovním převodem a proti vystavenému účetnímu dokladu, který posádka obdrží u formální přejímky. – Poplatek je třeba zaslat nejdéle do 31. 7. 2024 – Číslo účtu: 66669962/5500 (Raiffeisenbank a.s.) – Zprávu pro příjemce platby napište: ISRV 2024 – Novák Josef (napište Vaše jméno)

26.) INDIVIDUÁLNÍ UBYTOVÁNÍ SOBOTA / NEDĚLE (po soutěži)

Velice kvalitní noclehy se snídaní nejsou součástí účastnického poplatku a jsou rezervovány tradičně v hotelu ČVUT v Praze-Dejvicích. Jeden dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením stojí letos 1.700 Kč na jednu noc. Je rezervováno jen 5 pokojů, ostatní jsou již obsazené. Rezervace však musíme my potvrdit provozovateli nejdéle do 31. července! Dvoulůžkový pokoj se snídaněmi = 1.700 Kč / 1 noc

27.) VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vozovky Soutěž se koná výhradně na kvalitních vozovkách se zpevněnými povrchy, a to hlavně s ohledem na zachování 100 % stavu nesnadno udržovaných historických automobilů. Itineráře Itineráře sestavené s přesností na 10 metrů tratě se budou vydávat až před startem. Registrační značky Je třeba sdělit pořadateli také proto, že trať může vést po odlehlé vozovce a za normálních okolností je na ni zákaz vjezdu. Majitelem však máme vjezd povolen. Prováděcí ustanovení Pro případné vyjasnění nebo doplnění některých bodů těchto propozic, anebo vynutí-li si to situace, budou vydána číslovaná Prováděcí ustanovení a posádky je dle potřeby obdrží v průběhu soutěže. Případná vyšší moc Pro případ vyšší moci si pořadatel vyhrazuje právo pořádání soutěží odložit nebo zrušit. Pojištění akce Pořádaná soutěž bude součástí hromadného pojištění Autoklubu České republiky pro rok 2024.

28.) DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Hromadná přeprava Přepravu účastníků mezi jednotlivými místy, jako je ubytování, zajišťuje náš tradiční přepravce, firma Krejča – autoškola a doprava. Filmový dokument Stejně jako v minulých ročnících Ideální stopou Rallye Vltava, rovněž letos bude natočen filmový dokument, výsledně dostupný na DVD. Dress code Sportujme, ale zároveň si zachovejme klasické společenské návyky, běžné v kulturním světě západně od nás. Pro sobotní vyhlášení výsledků Vás prosíme o užití oděvu, který možno považovat alespoň za základní společenský! Přispějme k postupnému navracení mezi kulturní bytosti. Upozornění na autorská práva © (copyright) Hlavní pořadatel upozorňuje, že snímky použité na jeho internetových stránkách a v oficiálních materiálech jízdy jsou chráněny Autorským zákonem a nelze je jakkoliv svévolně kopírovat, šířit a používat druhou osobou (včetně internetu) bez písemného svolení pořadatele. Upozornění na registrované ochranné známky ® (registration) Pořadatel rovněž upozorňuje, že znak Rallye Vltava a název Rallye Vltava jsou registrovanými ochrannými známkami s označením ® a bez jeho písemného svolení je nelze jakkoliv svévolně použít druhou osobou. Kontaktní údaje www.rallye-vltava.cz info@rallye-vltava.cz V Praze 1. 7. 2024      

V ROCE 2024 NEBUDE

19.) OKRUH NA STRAHOVĚ Absolvování tradičního okruhu kolem stadionů na Strahově, jak se jezdil v šedesátých letech, bude součástí soutěže dvakrát. 1.) Poprvé se jedenkrát objede v rámci I. etapy. 2.) Podruhé se jedenkrát objede v rámci IV. etapy. Posádka podle itineráře přijede ke stolku ČK. Potvrdí si tam svůj čas a pokračuje podle itineráře po okruhu, až opět přijede ke stejnému stolku ČK. Tam si znovu potvrdí svůj čas a pokračuje dále podle itineráře na další trať. Čas dosažený při prvním okruhu je třeba při druhém okruhu alespoň zopakovat, popřípadě zlepšit. Opět zde o pořadí rozhoduje lepší čas.