Propozice

Jedná se o soutěžní jízdu startovanou z Prahy-Letné a vedenou podél řeky Vltavy jižním směrem a zpět. Koná se na počest jezdce Zdeňka Mráze, vítěze I. ročníku Rallye Vltava, který v následujícím roce 1961 tragicky havaroval při automobilovém rychlostním závodě na městském okruhu v Prostějově. Více informací o podnětné historii Rallye Vltava možno získat na www.rallye-vltava.cz

PROPOZICE SOUTĚŽNÍ JÍZDY

1. TERMÍN KONÁNÍ 

Soutěž se koná ve dnech 10. a 11. 9. 2021

2. POŘADATEL

Autoklub Rallye Vltava v AČR

Kurzova 2202/20

155 00  Praha 5

www.rallye-vltava.cz

Adresa pro doručování:

P. O. Box 16

Pošta 618

163 00  Praha 6

entry@rallye-vltava.cz 

3. PARTNERSTVÍ 

Autoklub České republiky

Opletalova 29

110 00  Praha 1

4. JURISDIKCE

Soutěž je organizována jako podnik národní volný. Neobsahuje žádné rychlostní zkoušky, o pořadí rozhodují časové kontroly a jízda zručnosti, vše v rámci dodržování pravidel silničního provozu. Soutěž je zapsána v řádném kalendáři akcí Autoklubu České republiky pro rok 2021.  

5. LOUIS ALEXANDRE CHIRON MEMORIAL

Louis Alexandre Chiron Memorial je vyhlášen na památku zásluh legendárního monackého jezdce, kterými na půdě FIA prosadil Rallye Vltava do seriálu mistrovství Evropy roku 1965 i let následujících, když předtím osobně startoval všechny posádky Rallye Vltava v letech 1963 a 1964. Z toho důvodu je pan Chiron rovněž ustaven coby Čestný patron Rallye Vltava.

6. SKLADBA RALLYE

Sestává z vlastní trati, časových kontrol, průjezdních kontrol a jízdy zručnosti podle nákresu z roku 1960.

Itinerář

Je vypracován poměrně podrobný tzv. „šipkový“ itinerář, který posádka obdrží těsně před startem do I. etapy. Pro méně zkušené posádky důležité upozornění ve smyslu značení v itineráři. Pokud některá projížděná křižovatka není v itineráři vyznačena odpovídajícím symbolem, dále se pokračuje po hlavní vozovce.  

Trať

Po startu v Praze na Letenské pláni vede po oba dny nejkratší cestou k Vltavě a pokračuje proti jejímu toku na okraj Prahy, dále se klikatí úzkými silnicemi k jihu a zpět do Prahy na Letnou. Mosty a hráze řeky Vltavy se přejíždějí celkem osmkrát, mosty řeky Berounky šestkrát a řeka Sázava jedenkrát. Soutěž dosahuje celkové délky 400 km, z toho I. etapa denní měří 65 km a má převýšení 136 m, II. etapa noční měří 75 km s převýšením 253 m, III. etapa denní má délku 116 km při převýšení 296 m, IV. etapa denní o délce 144 km má převýšení 285 m.  

Časové kontroly 

Jsou řádně vyznačeny v itineráři a v místech kontrol označeny způsobem běžným při automobilových soutěžích – typizovanými návěstími ČK (FIA). Za příjezd z opačné strany bude posádka penalizována. Za neprojetí bude posádka vyloučena z klasifikace, ale může pokračovat v jízdě až do cíle rallye. Komisaři v časových kontrolách mají za úkol setrvat na místě nejdéle 30 minut po ideálním čase pořadatelem stanoveném pro poslední posádku!

Průjezdní kontroly

Jsou řádně vyznačeny v itineráři a v místech kontrol označeny způsobem běžným při automobilových soutěžích – typizovanými návěstími PK (FIA). Za příjezd z opačné strany bude posádka penalizována. Za neprojetí bude posádka vyloučena z klasifikace, ale může pokračovat v jízdě až do cíle rallye. Komisaři v časových kontrolách mají za úkol setrvat na místě nejdéle 30 minut po ideálním čase pořadatelem stanoveném pro poslední posádku!

7. ÚČAST POSÁDEK

V soutěži mohou startovat posádky, kde řídící osoba vlastní řádné řidičské oprávnění pro příslušný automobil. Posádkám startujícím v otevřených automobilech se doporučuje celou soutěž absolvovat v přilbách, jak z bezpečnostních důvodů vždy historicky platilo.

Posádka

Posádka každého vozidla je složena ze dvou osob, které se označují – jezdec a spolujezdec. Oba tito členové posádky mohou řídit vozidlo v průběhu rallye za podmínky, že jsou držiteli příslušného řidičského oprávnění. Účast třetí osoby ve vozidle není povolena. S přihlédnutím k délce a stanoveným úkolům rallye vyžaduje účast posádek sportovně zdatných, řidičsky vyspělých, navigačně bystrých a strojově dobře vybavených.

Pokud přihlášený jezdec nebo spolujezdec nedosahuje věku 18 let, musí u přejímky předložit písemný souhlas svých zákonných zástupců, opatřený jejich ověřenými podpisy. Všichni účastníci rallye se účastní na vlastní nebezpečí, což potvrdí svým podpisem u přejímky.

Označení posádek

Každý člen posádky, který se zúčastní, bude po celou dobu na hrudi označen jezdeckou visačkou, kterou obdrží při administrativní přejímce. 

Minimální účast posádek

Jestliže do 2. uzávěrky se pořadateli nepřihlásí alespoň 30 posádek, má právo rallye odvolat.

8. PŘIHLÁŠKY

Termíny přihlášek

1. uzávěrka přihlášek je 30. 4. 2021

2. uzávěrka přihlášek je 28. 5. 2021

Přihlášky musejí obsahovat

1.) Celá jména obou členů posádky, včetně roků narození.

2.) Značku, typ a rok výroby automobilu, včetně registrační značky. Jednu fotografii automobilu.

3.) Požadavek na ubytování, pro kolik osob a na kolik nocí:

na 1 noc (pátek / sobota) 

na 2 noci ( pátek / sobota, sobota / neděle).

4.) Požadavek na doprovodný vůz, nejvíce s dvoučlennou posádkou.

Přihlášky se zasílají běžnou mailovou zprávou, na adresu:       

entry@rallye-vltava.cz 

  

9. ÚČAST TÝMŮ

K základní individuální účasti je navíc možno přihlásit účast v některém z následujících týmů.

Tým sestává ze dvou automobilů (posádek), které reprezentují:

1.) Stejnou firmu nebo klub. Každá posádka může startovat na automobilu odlišné značky a typu.

2.) Stejné město nebo obec. Každá posádka může startovat na automobilu odlišné značky a typu.

3.) Stejnou značku automobilu. Obě posádky musí startovat na automobilu stejné značky, ale mohou použít rozdílný typ.

Označení týmů

Každý automobil některého z přihlášených týmů bude v horní části napříč čelního skla nebo na střeše nad čelním sklem označen samolepicí folií s barevným znakem a nápisem odpovídajícím danému týmu. Například u týmů měst: PRAHA TEAM, u týmů značkových: SAAB CZ TEAM a podobně. V případě, že by se utvořilo více týmů stejného zaměření a názvů, budou rozlišeny doplněním římských číslic, například ŠKODA II TEAM. Pro ten účel každý tým od obou jeho automobilů sdělí pořadateli šíře předních skel, 10 cm od vrchu.

10. ÚČAST  AUTOMOBILŮ

Připuštěné automobily

Všechny automobily musejí mít platné Osvědčení o technickém průkazu, popřípadě i s Protokolem o testování vozidla na historickou původnost, anebo přímo Průkaz historického vozidla. Stav automobilů musí být už na první pohled ve 100 % stavu. Nedbale udržované automobily budou při technické přejímce jednoznačně odmítnuty, byť posádka přijede z velké vzdálenosti a její účastnický poplatek propadá! Mohou startovat automobily vyrobené v letech 1955 až 1987.

Doporučení pro účastníky

1.) Ve všech automobilech se důrazně doporučuje ruční hasicí přístroj.

2.) Vybavte automobil alespoň 2 přídavnými světlomety, oceníte je při I. etapě, která se jede v pozdních večerních hodinách málo osídleným krajem. Pozor tam na častý výskyt zvěře!

3.) Vybavte automobil nejlépe tzv. flexilampičkou nebo alespoň ruční baterkou, pro snadnější práci spolujezdce v noci.

4.) Sejměte z kol jejich ozdobné kryty („poklice“), tehdy se vždy jezdilo bez nich.

5.) V návaznosti na provedení itinerářů a úspěšnost posádky se doporučuje vybavit automobil navigačním přístrojem (tripmaster) pro měření vzdáleností, s přesností na 10 metrů.

6.) Posádkám, které nevlastní klasický tripmaster, doporučujeme náhradní možnost, kterou je stažení z internetu do tabletu nebo telefonu, a to následujícím způsobem. Aplikace na tripmaster je na odkazu: https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.siimplangi.rallytripmeter
Po nainstalování se v nastavení mohou upravovat různé funkce a jednou z nich je právě itinerář.

7.) Vybavte se podrobnějšími mapami (třeba turistickými) pro oblasti obou stran Vltavy, od Prahy zhruba po Orlík a okolí Berouna. Hledání na tabletu je méně praktické.

8.) Vhodné sportovní oblečení, které svým provedením odpovídá danému účelu.

Označení startujících automobilů

Startovní čísla (panely) na dveře

Každý automobil bude povinně označen dvojicí startovních čísel (panelů) na samolepicích foliích o rozměrech 40 x 55 cm (výška x šířka), která budou přidělována po 2. uzávěrce přihlášce.Nebudou přidělována podle pořadí doručovaných přihlášek, ale většinou podle roku výroby automobilu. Tato startovní čísla budou umístěna vždy po jednom, na spodních částech dveří jezdce a spolujezdce. 

Tabulky se startovními čísly

Každý automobil bude zároveň povinně označen dvojicí plastových tabulek o rozměrech 20 x 50 cm (výška x šířka). Tabulky budou viditelně umístěny vždy po jedné, na přídi vozu a na zádi vozu. Tyto je nejlépe připevnit průhlednou samolepicí páskou po obvodě. 

Označení neplatná

Všechna označení z předcházejících sportovních podniků budou již před přejímkou, a hlavně po dobu trvání celé soutěže, spolehlivě přelepena, aby nemohlo docházet k záměnám.

11. DOPROVODNÝ AUTOMOBIL

Ke každému soutěžnímu automobilu je pořadatelem povolen nejvýše jeden doprovodný automobil, který však posádka musí objednat při svém přihlašování. Režijní náklady s provozem tohoto doprovodného automobilu pořadatel nezahrnul do poplatku za účast posádky, aby nebyly v nevýhodě posádky startující bez doprovodných automobilů. 

Proto je třeba v přihlášce objednat doprovodný automobil a připlatit uvedenou částku, sloužící ke krytí nákladů pořadatele. S ohledem na kapacity navštěvovaných ubytovacích a stravovacích zařízení pořadatel počítá s osazením jednoho doprovodného automobilu dvěma osobami.  

Servisní práce

Servis je definován jako neomezená práce na soutěžním vozidle a může být prováděn kdekoliv na trati. 

12. REKLAMNÍ NÁPISY NA AUTOMOBILECH

Soutěžícím dovoleno umístit na své automobily (včetně doprovodných) jakoukoliv reklamu pod podmínkou, že:

– Je povolena národními zákony a předpisy FIA.

– Není urážející nebo pohoršující.

– Nemá politický nebo náboženský charakter.

– Respektuje pravidla o umístění startovních číslech.

– Nebrání posádce ve výhledu z vozu.

13. PŘEJÍMKA 

Při administrativní přejímce bude kontrolováno: 

– Přihláška potvrzená pořadatelem.

– Řidičský průkaz prvního člena posádky, pokud bude automobil řídit jen on.

– Osvědčení o technickém průkazu daného automobilu

– Doklad o povinném ručení k danému automobilu

– Doložení vztahu posádky k danému automobilu

Při technické přejímce bude kontrolováno:

– Platnost osvědčení o technickém stavu daného automobilu

– Zjevný stav řízení a brzdového systému

– Zjevný stav palivového systému

– Zjevný stav pneumatik

– Funkce osvětlení, zvukové signalizace a stěračů

Pozdní příjezd:

Posádka, která se nedostaví k některé z těchto přejímek nejdéle do 60 minut po uvedených hodinách, s ohledem na harmonogram soutěže nebude převzata a její účastnický poplatek propadá! 

14. UZAVŘENÁ PARKOVIŠTĚ 

V soutěži nebude použit systém uzavřených parkovišť (UP). Posádky, které v pátek po II. etapě pojedou se soutěžními vozy nocovat domů, musejí se v sobotu ráno před III. etapou dostavit k Národnímu technickému muzeu, nejdéle do 8:30 hodin! 

15. START DO SOUTĚŽE

Vozidla budou do každé etapy startována, až do odmávnutí s motorem v klidu, jednotlivě, podle startovních čísel, v intervalech po jedné minutě. Posádka, která se dostaví opožděně na start, bude odstartována ihned, avšak bude považována za odstartovanou v předepsaném čase a bude bodově penalizována. 

16. PŘEDPISY PRO  JÍZDU

Posádky musí dodržovat pravidla silničního provozu. Jízdní průměry jsou přizpůsobeny stavu a charakteru trati i s dostatečnou rezervou mezi jednotlivými časovými kontrolami. Při mimořádné události, kdy na trati nastanou nepředvídaná hromadná zdržení delší než 5 minut, může ředitelství časovou ztrátu neutralizovat za předpokladu, že je příhodou postiženo několik posádek a všechny tuto okolnost oznámí v nejbližší časové kontrole. 

17. ČASOVÉ KONTROLY

1) Posádka, která přijíždí k časové kontrole, zastaví před typizovaným žlutým návěstím se symbolem ČK (FIA), umístěným asi 10 metrů před typizovaným červeným návěstím se symbolem ČK (FIA), které je umístěno u stolku (stánku) komisařů.

2) Posádka ve svých záznamech ověří svůj čas potřebný pro příjezd ke stanovišti časové kontroly a porovná jej s časovým údajem aktuálně uvedeným na stolku časové kontroly. Tam může pěšky dojít jeden z posádky.

3) Teprve v potřebný čas posádka najede soutěžním automobilem ke stolku s červeným návěstím. Tam jí bude do předloženého Jízdního výkazu zaznamenán čas, potvrzený podpisem a razítkem dané kontroly.

4) Časové údaje budou do jízdních výkazů zaznamenávány elektronicky nebo ručním zápisem. Čas udaný časoměřičem v kontrole musí být přijat za správný a není proti němu odvolání. 

5) V cíli každé etapy je povolen předčasný, nikoli však pozdní, příjezd do časové kontroly. 

18. PRŮJEZDNÍ KONTROLY

Na trase soutěže se bude nacházet několik průjezdních kontrol, vyznačených v itineráři a jízdních výkazech. Posádka se zde ale zachová jinak! Při příjezdu k průjezdní kontrole pouze zpomalí u typizovaného žlutého návěstí se symbolem PK (FIA), umístěným asi 10 metrů před typizovaným červeným návěstím. Zastaví až u tohoto červeného návěstí se symbolem PK (FIA), které je umístěno u stolku (stánku) komisařů, kde si nechá potvrdit průjezd do Jízdního výkazu.

19. POHONNÉ HMOTY

Neplatí žádná omezení ohledně používání paliva. Automaticky se předpokládá, že každá posádka bude využívat obchodního paliva, prodávaného běžně u čerpadel. 

20. CIZÍ POMOC

Každý soutěžní automobil se musí po celé předepsané trati pohybovat vlastní silou. To znamená, že nesmí být tažen nebo tlačen jiným vozidlem nebo na něm nesmí být vezen. Jinak neplatí žádná omezení pomoci ze strany další osoby. V případě, že u některého automobilu dojde k neopravitelné poruše nebo k havárii, jeho posádka takovou situaci co nejdříve ohlásí na dispečink soutěže.Potřebné kontakty jsou uvedeny na konci každého itineráře.  

21. BODY A TRESTY

Technický stav – vozidlo neodpovídající platným silničním předpisům = nepřevzetí vozidla

Přejímka – nedostatečně omluvený pozdní příjezd = 60 bodů

Pozdní příjezd na start – za každou započatou minutu = 60 bodů

Nevypnutí motoru – před odstartováním do etapy = 60 bodů

Předčasný příjezd do časové kontroly – za každou započatou minutu = 60 bodů

Pozdní příjezd do časové kontroly – za každou započatou minutu = 60 bodů

Vzdálenost ujetá navíc – za každých celých 5 km = 60 bodů

Časová ztráta větší než 60 minut = vyloučení z klasifikace

Jízdní výkaz – chybějící záznam z časové kontroly = vyloučení z klasifikace

Jízdní výkaz – chybějící záznam z průjezdní kontroly = vyloučení z klasifikace

Jízdní výkaz – ztráta = vyloučení z klasifikace

Posádka – výměna některého člena = vyloučení z klasifikace

Při slalomu každá chyba = k dosaženému času +5 vteřin navíc 

Při vyloučení z klasifikace je ale možno pokračovat do cíle celé soutěže!

22. STANOVENÍ POŘADÍ

Pořadí se stanoví podle součtu všech přidělených bodů v průběhu celé soutěže, podle systému, že nejlepší posádce bylo přiděleno nejméně bodů a naopak, čili, od nejnižšího po nejvyšší počet bodů. Podle tohoto systému potom budou vyhlášena pořadí nejlepších tří jednotlivých posádek, ovšem za předpokladu, že v příslušné skupině se zúčastní alespoň 5 posádek.

Automobily kategorie TC (Touring Car), třída do 900 cm3

1. až 3. místo

Automobily kategorie TC (Touring Car), třída do 1150 cm3

1. až 3. místo

Automobily kategorie TC (Touring Car), třída do 1300 cm3

1. až 3. místo

Automobily kategorie TC (Touring Car), třída do 1600 cm3

1. až 3. místo

Automobily kategorie GT (Grand Touring), třída do 1700 cm3

1. až 3. místo

Automobily kategorie GT (Grand Touring), třída do 3000 cm3

1. až 3. místo

Pořadí společné pro všechny týmy

1. až 3. místo

Pořadí celkové 

Celkovým vítězem se stane posádka, která absolvovala celou soutěž s nejnižším počtem bodů ze všech účastníků. Její jména budou na putovní ceně vyznačena dodatečně.

Ceny za umístění

Vítězné posádky obdrží za 1. až 3. místo poháry.

23. ČASOVÝ HARMONOGRAM

PÁTEK 10. 9. 2021 

Od 14:00 do 15:30 hodin – Administrativní a technická přejímka na dvořeNárodního technického muzea v Praze na Letné.

Od 15:30 do 16:00 hodin – Zahájení s rozpravou a malým občerstvením v Národním technickém muzeu.

Od 16:00 do 16:30 hodin – Přejezd soutěžních automobilů ze dvora Národního technického muzea ke startu v Praze na Letenské pláni.

Od 17:00 do 18:30 hodin – Start z vyvýšené rampy a I. etapa pro první posádku, každá další bude startována vždy po jedné minutě.

Od 18:30 do 19:30 hodin – Přestávka a večeře v trvání 60 minut pro první odstartovanou posádku, postupně pak další, na náměstí v Berouně. 

Od 19:30 do 21:15 hodin – Start a II. etapa pro první posádku, každá další bude startována vždy po jedné minutě, s cílem na vyvýšené rampě v Praze na Letenské pláni. 

Od 21:15 do 22:00 hodin – Přejezd soutěžních automobilů z Letenské pláně na dvůr Národního technického muzea, hromadně.

Od 22:00 do 23:00 hodin – Přeprava účastníků na ubytování v Praze-Dejvicích, autobusem pořadatele.

SOBOTA 11. 9. 2021 

Od 07:30 do 08:30 hodin – Přeprava účastníků z ubytování v Praze-Dejvicích k Národnímu technickému muzeu, autobusem pořadatele. 

Od 08:30 do 09:00 hodin– Přejezd soutěžních automobilů od Národního technického muzea na Letenskou pláň, hromadně.

Od 09:00 do 11:45 hodin – Start z vyvýšené rampy a III. etapa pro první posádku, každá další bude startována vždy po jedné minutě.

Od 11:45 do 12:45 hodin – Přestávka a oběd v trvání 60 minut pro první odstartovanou posádku, postupně pak další, na Orlíku. 

Od 12:45 do 16:05 hodin – Start a IV. etapa pro první posádku, každá další bude startována vždy po jedné minutě.

Od 16:05 do 16:10 hodin – Jízda zručnosti v Praze na Letenské pláni, uvítání v cíli soutěže na vyvýšené rampě, pro první posádku.

Od 17:00 do 17:15 hodin – Přejezd soutěžních automobilů z Letenské pláně na dvůr Národního technického muzea, hromadně.

Od 17:30 do 18:30 hodin – Přeprava účastníků do hotelu v Praze-Dejvicích, autobusem pořadatele.

Od 19:00 do 20:00 hodin – Přeprava účastníků z hotelu v Praze-Dejvicích na slavnostní zakončení do Autoklubu České republiky v Opletalově ulici, autobusem pořadatele.

Od 20:00 do 22:30 hodin – Slavnostní zakončení ve Smetanově sále Autoklubu České republiky v Opletalově ulici, s hudbou a tancem.

Od 22:30 do 23:00 hodin – Přeprava účastníků z Autoklubu České republiky do hotelu Praze-Dejvicích, autobusem pořadatele.

Neděle 12. 9. 2021

Od 08:00 do 09:00 hodin – Přeprava účastníků z ubytování v Praze-Dejvicích k Národnímu technickému muzeu, autobusem pořadatele. Vyzvednutí soutěžních automobilů.

24. ÚČASTNICKÉ POPLATKY

– Startovné pro jednu posádku činí = 2.500 Kč.

– Poplatek za přihlášení jednoho týmu (celkem za 2 automobily) = 1.500 Kč.

– Poplatek za doprovodný automobil = 2.500 Kč.

– Součástí startovného je režie spojená s organizací: výroba startovních čísel a označujících tabulek, tisk itinerářů, v pátek uvítací občerstvení, v sobotu oběd, večeře pro každého člena posádky soutěžního vozu. Totéž platí pro dvoučlennou posádku řádně objednaného vozu doprovodného.

– Všechny platby budou provedeny výhradně bankovním převodem ve druhé polovině června 2021, proti vystavenému účetnímu dokladu, který bude předán při přejímce.

25. STORNO POPLATKY

– Zrušení účasti do 16. 7. 2021 – vrácení 100 % startovného a za doprovodný vůz 

– Zrušení účasti do 15. 8. 2021 – vrácení 50 % ze zaslaného startovného a za doprovodný vůz

– Zrušení účasti po 15. 8. 2021 – vrácení 0 % ze startovného, veškeré režijní náklady již budou přeúčtovány poskytovatelům služeb

– Zrušení noclehů je možno provést nejdéle do 31. 8. 2021 – vrácení 100 % platby

26. UBYTOVÁNÍ

Ubytování není součástí startovného. Zájemci o ubytování si jej objednají při zaslání přihlášky na soutěž a zaplatí zároveň s platbou účastnického poplatku, stejnou fakturou. Pořadatel má rezervováno 20 dvoulůžkových pokojů, 10 jednolůžkových pokojů a 3 trojlůžkové pokoje. V ceně ubytování jsou zahrnuty snídaně.

1-lůžkový pokoj se snídaní = 900 Kč / 1 noc

2-lůžkový pokoj se snídaněmi = 1.150 Kč / 1 noc

2-lůžkový pokoj se snídaní (obsazený 1 osobou) = 1.000 Kč / 1 noc

3-lůžkový pokoj se snídaněmi = 1.590 Kč / 1 noc

27. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vozovky

Soutěž se koná výhradně na kvalitních vozovkách se zpevněnými povrchy, a to hlavně s ohledem na zachování 100 % stavu nesnadno udržovaných historických automobilů.

Itineráře

Itineráře sestavené s přesností na 10 metrů tratě se budou vydávat až před startem. Spolu s Itineráři a Jízdními výkazy posádky obdrží upomínkové předměty. 

Prováděcí ustanovení

Pro případné vyjasnění nebo doplnění a upřesnění některých bodů těchto propozic, anebo vynutí-li si to situace, budou vydána číslovaná Prováděcí ustanovení a posádky je dle potřeby obdrží v průběhu soutěží.

Případná vyšší moc

Pro případ vyšší moci si pořadatel vyhrazuje právo pořádání soutěží odložit nebo zrušit. 

Pojištění akce

Pořádaná soutěž bude součástí hromadného pojištění Autoklubu České republiky pro rok 2021.

27. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Dress code

Sportujme, ale zároveň si zachovejme klasické společenské návyky, běžné v kulturním světě. Pro nedělní vyhlášení výsledků v historické budově Autoklubu České republiky je předepsán oděv, který možno považovat za základní společenský, což bohužel není triko ani z Tuzexu! 

Filmový dokument

Stejně jako v minulých ročnících Ideální stopou Rallye Vltava, rovněž letos bude natočen profesionální filmový dokument, výsledně dostupný na DVD. Ten má mimo jiné sloužit pro doložení sponzorských prostředků poskytnutých na akci.

Upozornění na autorská práva © (copyright)

Hlavní pořadatel upozorňuje, že snímky použité na jeho internetových stránkách a v oficiálních materiálech jízdy jsou chráněny Autorským zákonem a nelze je jakkoliv svévolně kopírovat, šířit a používat druhou osobou (včetně internetu) bez písemného svolení jejich autorů nebo hlavního pořadatele. 

Upozornění na registrované ochranné známky ® (registration)

Hlavní pořadatel upozorňuje, že znak Rallye Vltava a název Rallye Vltava jsou registrovanými ochrannými známkami s označením ® a bez jeho písemného svolení je nelze jakkoliv svévolně použít druhou osobou.

Kontaktní údaje

www.rallye-vltava.cz

facebook Rallye-Vltava

V Praze 1. 1. 2021