Propozice

IDEÁLNÍ STOPOU RALLYE VLTAVA 2023

Jedná se o soutěžní jízdu automobilů, která vede místy jako původní Rallye Vltava.

PROPOZICE SOUTĚŽNÍ JÍZDY (upravené a doplněné) 

1. TERMÍN KONÁNÍ

Podnik se koná ve dnech 22. a 23. 9. 2023 a po oba dny je místem startů do etap Praha.

2. POŘADATEL

Autoklub Rallye Vltava v AČR
Kurzova 2202/20
155 00  Praha 5

www.rallye-vltava.cz

Adresa pro doručování:

P.O. Box 16
Pošta 618
163 00  Praha 6

info@rallye-vltava.cz

3. PARTNERSTVÍ

Autoklub České republiky
Opletalova 29
110 00  Praha 1

a

Národní technické muzeum
Kostelní 1320/42
170 00  Praha 7

4. JURISDIKCE

Soutěž je organizována jako podnik národní volný. Neobsahuje žádné rychlostní zkoušky, o pořadí rozhodují časové kontroly a jízda zručnosti, vše v rámci dodržování pravidel silničního provozu. Soutěž je zapsána v řádném kalendáři akcí Autoklubu České republiky pro rok 2023.

5. MEMORIAL

Louis Alexandre Chiron Memorial

Memoriál Louise Alexandra Chirona, který osobně startoval všechny posádky Rallye Vltava v letech 1963 a 1964, je vyhlášen na památku jeho zásluh na půdě FIA při prosazování Rallye Vltava do seriálů mistrovství Evropy roku 1965 i let následujících. Z toho důvodu také rozhodnuto nazývat pana Chirona patronem Rallye Vltava.

6. SKLADBA RALLYE

Sestává z vlastní trati, časových kontrol a na závěr jízdy zručnosti v Praze na Letenské pláni.

Itinerář

Je vypracován poměrně podrobný tzv. „šipkový“ itinerář, který posádka obdrží těsně před startem do I. etapy. Pro méně zkušené posádky důležité upozornění ve smyslu značení v itineráři. Pokud některá projížděná křižovatka není v itineráři vyznačena, dále se pokračuje po hlavní vozovce.

Trať

Soutěž je rozdělena na 4 etapy (2 v pátek – jedna noční, 2 v sobotu – obě denní) a po oba dny startuje z Letenské pláně. Trasa vždy vede nejkratší cestou na okraj Prahy a dále se klikatí úzkými silnicemi k jihu, několikrát přejíždí mosty a hráze přehrad řeky Vltavy. Při zpáteční cestě se klikatí podobnými vozovkami a po celkových 390 km končí opět v Praze na Letné.

Časové kontroly

Jsou řádně vyznačeny v itineráři a v místech kontrol označeny způsobem běžným při automobilových soutěžích – typizovanými návěstími ČK (FIA). Za příjezd do ČK z opačné strany bude posádka penalizována. Za neprojetí bude posádka vyloučena z klasifikace, ale může pokračovat v jízdě až do cíle rallye. Komisaři v časových kontrolách mají za úkol setrvat na místě nejdéle 30 minut po ideálním čase pořadatelem stanoveném pro poslední posádku!

7. ÚČAST POSÁDEK

V soutěži mohou startovat posádky, kde řídící osoba vlastní řádné řidičské oprávnění pro příslušný automobil. Posádkám startujícím v otevřených automobilech se doporučuje celou soutěž absolvovat v přilbách, jak z bezpečnostních důvodů vždy historicky platilo.

Posádka

Posádka každého vozidla je složena ze dvou osob, které se označují – jezdec a spolujezdec. Oba tito členové posádky mohou řídit vozidlo v průběhu rallye za podmínky, že jsou držiteli příslušného řidičského oprávnění. Účast třetí osoby ve vozidle není povolena. S přihlédnutím k délce a stanoveným úkolům rallye vyžaduje účast posádek sportovně zdatných, řidičsky vyspělých, navigačně bystrých a strojově dobře vybavených.

Pokud přihlášený jezdec nebo spolujezdec nedosahuje věku 18 let, musí u přejímky předložit písemný souhlas svých zákonných zástupců, opatřený jejich ověřenými podpisy. Všichni účastníci rallye se účastní na vlastní nebezpečí, což potvrdí svým podpisem u přejímky.

Označení posádek

Každý člen posádky, který se zúčastní, bude po celou dobu na hrudi označen jezdeckou visačkou, kterou obdrží při administrativní přejímce.

Minimální účast posádek

Jestliže do 2. uzávěrky se pořadateli nepřihlásí alespoň 30 posádek, má právo rallye odvolat.

8. PŘIHLÁŠKY

Termíny přihlášek

  1. uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2023
  2. uzávěrka přihlášek je 11. 8. 2023

Přihlášky musejí obsahovat

1.) Celá jména obou členů posádky, včetně roků narození.

2.) Značku, typ, rok výroby a objem motoru automobilu, včetně registrační značky. Jednu fotografii automobilu.

3.) Požadavek na ubytování, pro kolik osob, na jednu noc (pátek / sobota), dvě noci (také sobota / neděle).

4.) Požadavek na doprovodný vůz, s dvoučlennou posádkou.

Při prvním termínu se přihlášky zasílají běžnou mailovou zprávou, na adresu: entry@rallye-vltava.cz

Při druhém termínu se přihlášky zasílají na modernizovaných internetových stránkách www.rallye-vltava.cz v části Přihláška, pomocí nově instalovaného formuláře, včetně objednávky ubytování a doprovodného vozu.

9. ÚČAST TÝMŮ

K základní individuální účasti je navíc možno přihlásit účast v některém v následujících týmů.

Tým sestává ze dvou automobilů (posádek), které reprezentují:

1.) Stejnou firmu nebo klub. Každá posádka může startovat na automobilu odlišné značky a typu.

2.) Stejné město nebo obec. Každá posádka může startovat na automobilu odlišné značky a typu.

3.) Stejnou značku automobilu. Obě posádky musí startovat na automobilu stejné značky, ale mohou použít rozdílný typ.

Označení týmů

Každý automobil některého z přihlášených týmů bude v horní části napříč čelního skla, nebo nad ním na střeše, označen samolepicí folií v barvách, se znakem a nápisem odpovídajícím danému týmu. Například: PRAHA TEAM, SAAB CZ TEAM a podobně. V případě, že bude více týmů stejných názvů, budou rozlišeny doplněním římských číslic, například ŠKODA II TEAM.

10. ÚČAST AUTOMOBILŮ

Připuštěné automobily

Všechny automobily musejí mít platné Osvědčení o technickém průkazu, popřípadě i s Protokolem o testování vozidla na historickou původnost, anebo přímo Průkaz historického vozidla. Stav automobilů musí být už na první pohled ve 100 % stavu. Nedbale udržované automobily budou při technické přejímce jednoznačně odmítnuty, byť posádka přijede z velké vzdálenosti a její účastnický poplatek propadá! Mohou startovat automobily vyrobené v letech 1955 až 1990.

Doporučení pro účastníky

1.) Ve všech automobilech se důrazně doporučuje ruční hasicí přístroj.

2.) Sejměte z kol jejich ozdobné kryty („poklice“), tehdy se vždy jezdilo bez nich.

3.) V návaznosti na provedení itinerářů a úspěšnost posádek se doporučuje vybavit automobily navigačními přístroji (tripmastery) pro měření vzdáleností, s přesností na 10 metrů.

4.) Posádkám, které nevlastní klasický tripmaster, doporučujeme náhradní možnost, kterou je stažení z internetu do tabletu nebo telefonu, a to následujícím způsobem. Aplikace na tripmaster je na odkazu: https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.siimplangi.rallytripmeter
Tato aplikace se stáhne do mobilního telefonu nebo tabletu. Po nainstalování se v nastavení mohou upravovat různé funkce a jednou z nich je právě itinerář.

5.) Vybavte se podrobnějšími mapami (třeba turistickými) pro oblasti obou stran Vltavy, od Prahy zhruba po Orlík nad Vltavou. Hledání na tabletu je méně praktické.

6.) Vhodné sportovní oblečení, které svým provedením odpovídá danému účelu.

 

Označení startujících automobilů

Startovní čísla (panely) na dveře

Každý automobil bude povinně označen dvojicí startovních čísel (panelů) na samolepicích foliích o rozměrech 40 x 55 cm (výška x šířka), která budou posádkám přidělována po 2. přihlášce. Nebudou přidělována podle pořadí doručovaných přihlášek, ale většinou podle roku výroby automobilu. Tato startovní čísla budou umístěna vždy po jednom, na spodních částech dveří jezdce a spolujezdce.

Tabulky se startovními čísly

Každý automobil bude zároveň povinně označen dvojicí plastových tabulek o rozměrech 20 x 50 cm (výška x šířka). Tabulky budou viditelně umístěny vždy po jedné, na přídi vozu a na zádi vozu.

Označení neplatná

Všechna označení z předcházejících sportovních podniků budou již před přejímkou, a hlavně po dobu trvání celé soutěže, spolehlivě přelepena, aby nemohlo docházet k záměnám.

11. DOPROVODNÝ AUTOMOBIL

Ke každému soutěžnímu automobilu je pořadatelem povolen nejvýše jeden doprovodný automobil, který však posádka musí objednat při svém přihlašování. Režijní náklady s provozem tohoto doprovodného automobilu pořadatel nezahrnul do poplatku za účast posádky, aby nebyly v nevýhodě posádky startující bez doprovodných automobilů.

Proto je třeba v přihlášce objednat doprovodný automobil a připlatit uvedenou částku, sloužící ke krytí nákladů pořadatele. S ohledem na kapacity navštěvovaných ubytovacích a stravovacích zařízení pořadatel počítá s osazením jednoho doprovodného automobilu dvěma osobami.

Servisní práce

Servis je definován jako neomezená práce na soutěžním vozidle a může být prováděn kdekoliv na trati.

12. REKLAMNÍ NÁPISY NA AUTOMOBILECH

Soutěžícím dovoleno umístit na své automobily (včetně doprovodných) jakoukoliv reklamu pod podmínkou, že:

– Je povolena národními zákony a předpisy FIA.

– Není urážející nebo pohoršující.

– Nemá politický nebo náboženský charakter.

– Respektuje pravidla o umístění startovních číslech.

– Nebrání posádce ve výhledu z vozu.

13. PŘEJÍMKA

Při administrativní přejímce bude kontrolováno:

– Řidičský průkaz prvního člena posádky (pokud bude automobil řídit jen on)

– Osvědčení o technickém průkazu daného automobilu

– Doklad o povinném ručení k danému automobilu

Při technické přejímce bude kontrolováno:

– Platnost osvědčení o technickém stavu daného automobilu

– Zjevný stav řízení a brzdového systému

– Zjevný stav palivového systému

– Zjevný stav pneumatik

– Funkce osvětlení, zvukové signalizace a stěračů

– Posádky předloží přilby předepsané pro jízdu zručnosti

Pozdní příjezd:

Posádka, která se nedostaví k některé z těchto přejímek nejdéle do 60 minut po uvedených hodinách, nebude převzata a její účastnický poplatek propadá! Výjimku pozdějšího příjezdu lze domluvit předem.

 14. UZAVŘENÁ PARKOVIŠTĚ

V soutěží nebude použit systém uzavřených parkovišť (UP).

15. START DO SOUTĚŽE

Vozidla budou do etap startována s motorem v klidu, jednotlivě, podle startovních čísel, v intervalech po jedné minutě. Posádka, která se dostaví opožděně na start, bude odstartována ihned, avšak bude považována za odstartovanou v předepsaném čase a bude penalizována.

16. PŘEDPISY PRO JÍZDU

Posádky musí dodržovat pravidla silničního provozu. Jízdní průměry jsou přizpůsobeny stavu a charakteru trati i s dostatečnou rezervou mezi jednotlivými časovými kontrolami. Při mimořádné události, kdy na trati nastanou nepředvídaná hromadná zdržení delší než 5 minut, může ředitelství časovou ztrátu neutralizovat za předpokladu, že je příhodou postiženo několik posádek a všechny tuto okolnost oznámí v nejbližší časové kontrole.

 17. ČASOVÉ KONTROLY (ČK)

1.) Na rozdíl od předcházejících let se pojede podle nového systému měření mezi jednotlivými ČK.

2.) Pro zdolání každého dílčího úseku na trati bude mít posádka stanoveny dva časy – nejdelší čas a nejkratší čas.

3.) Nový systém ČK především umožňuje přesnější určení pořadí jednotlivých posádek v soutěži, protože platí, že lepší posádkou je vždy ta, která každý z dílčích úseků bude projíždět za nejkratší čas. V žádném z dílčích úseků však nesmí překročit průměrnou rychlost 50 km/h, jinak bude penalizována, automaticky elektronicky v ČK.

4.) Posádka, která přijíždí k časové kontrole, zastaví před typizovaným žlutým návěstím se symbolem ČK, umístěným asi 10 metrů před typizovaným červeným návěstím, které už je umístěno u stolku (stánku).

5.) Posádka si ve svých záznamech ověří svůj čas potřebný pro ideální příjezd do ČK a porovná jej s časovým údajem aktuálně uvedeným na stolku (tam může pěšky dojít jeden z posádky).

6.) Teprve v potřebný čas posádka najede soutěžním automobilem ke stolku s červeným návěstím.

7.) V případě, že se posádka na trati zpozdila blouděním nebo opravou vozu a ví, že mešká, přijede rovnou ke stolku s červeným návěstím ČK a co nejdříve si nechá potvrdit čas. Za překročení nejdelšího určeného času bude posádka penalizována, automaticky elektronicky v ČK.

8.) Každá posádka totiž bude nově vybavena svou čipovou kartou, kterou po příjezdu ke stolku časové kontroly přiloží na mobilní telefon obsluhy ČK. Příslušný čas se tím okamžikem elektronicky zaznamená v dispečinku soutěže.

9.) Obsluha ČK ještě pro jistotu ručně zapíše čas do Jízdního výkazu předloženého posádkou. Tento čas je pro posádku zároveň výchozím časem (startem) pro zdolání dalšího dílčího úseku, kde se opakuje stejný postup.

10.) V cíli každé etapy je povolen předčasný, nikoli však pozdní, příjezd do časové kontroly.

 

19. OKRUH NA STRAHOVĚ

Absolvování tradičního okruhu kolem stadionů na Strahově, jak se jezdil v šedesátých letech, bude součástí soutěže dvakrát v pátek.

1.) Poprvé se jedenkrát objede v rámci I. etapy – odpoledne.

2.) Podruhé se jedenkrát objede v rámci II. etapy – v noci.

Posádka podle itineráře přijede ke stolku ČK. Potvrdí si tam svůj čas a pokračuje podle itineráře po okruhu, až opět přijede ke stejnému stolku ČK. Tam si znovu potvrdí svůj čas a pokračuje dále podle itineráře na další trať. Čas dosažený odpoledne při prvním okruhu je třeba v noci při druhém okruhu alespoň zopakovat, popřípadě zlepšit. Opět zde o pořadí rozhoduje lepší čas.

 

20. SLALOM NA LETENSKÉ PLÁNI

Koná se po absolvování IV. etapy, v závěru soutěže. Pojede se na asfaltovém povrchu Letenské pláně, na předem vytyčeném úseku dlouhém asi 200 m, tam a zpět. Ve voze budou oba členové posádky, preventivně vybaveni přilbami schválenými pro běžný silniční provoz a budou připoutáni pásy. K měření času budou opět použity stejné čipové karty.

1.) Start – po symbolickém odmávnutí startérem spolujezdec při otevřeném okénku přiloží čipovou kartu na mobilní telefon umístěný na stolku a tím se posádce začne měřit čas.

2.) Cíl – po projetí slalomu řidič zastaví z druhé strany stolku, aby spolujezdec opět při otevřeném okénku mohl přiložit čipovou kartu na stejný mobilní telefon a tím potvrdit výsledný čas posádky.

 

21. POHONNÉ HMOTY

Neplatí žádná omezení ohledně používání paliva. Automaticky se předpokládá, že každá posádka bude využívat obchodního paliva, prodávaného běžně u čerpadel.

 

22. CIZÍ POMOC

Každý soutěžní automobil se musí po celé předepsané trati pohybovat vlastní silou. To znamená, že nesmí být tažen nebo tlačen jiným vozidlem nebo na něm nesmí být vezen. Jinak neplatí žádná omezení pomoci ze strany další osoby. V případě, že u některého automobilu dojde k neopravitelné poruše nebo k havárii, jeho posádka takovou situaci co nejdříve ohlásí na dispečink soutěže. Potřebné kontakty jsou uvedeny na konci každého itineráře.

 23. PENALIZACE

Penalizace ve výši 60 bodů = 60 vteřin ke všem dosaženým časům

Technický stav – vozidlo neodpovídající platným silničním předpisům = nepřevzetí vozidla

Přejímka – nedostatečně omluvený pozdní příjezd = 60 bodů

Pozdní příjezd na start – za každou započatou minutu = 60 bodů

Nevypnutí motoru – před odstartováním do etapy = 60 bodů

Předčasný příjezd do časové kontroly – za každou započatou minutu = 60 bodů

Pozdní příjezd do časové kontroly – za každou započatou minutu = 60 bodů

Příjezd do časové kontroly z opačné strany – za každou započatou minutu = 60 bodů

Jízdní výkaz – chybějící záznam z časové kontroly = vyloučení z klasifikace

Jízdní výkaz – ztráta = vyloučení z klasifikace

Při slalomu každý sražený sloupek = k dosaženému času +5 vteřin navíc

 

24. STANOVENÍ POŘADÍ

Pořadí se stanoví ze součtů nejkratších časů dosažených posádkou v průběhu celé soutěže.

1.) Za nejrychlejší časy mezi jednotlivými ČK.

2.) Za nejrychlejší projetí 2. okruhu na Strahově, oproti 1. okruhu.

3.) Za co nejrychlejší projetí slalomu na Letenské pláni.

Pořadí ve třídách

Pro vyhodnocení v jednotlivých objemových třídách platí, že se v každé zúčastní alespoň 3 posádky. Při menší účasti v dané objemové třídě bude posádka přeložena do třídy nejblíže vyšší. Jsou vypsány objemové třídy: do 1150 cm3, do 1300 cm3, do 1700 cm3, nad 1700 cm3

Pořadí celkové

Celkovými 3 vítěznými posádkami se stanou ty, které absolvují celou soutěž s nejnižším počtem bodů ze všech účastníků.

Pořadí týmů

Je společné pro všechny týmy a vyhodnocuje se při nejméně třech přihlášených týmech.

Ceny za umístění

Vítězné posádky obdrží za 1. až 3. místo poháry.

25. ČASOVÝ HARMONOGRAM

PÁTEK 22. 9. 2023

12:00 až 13:00 Praha 7 Letná – Letenská pláň – Registrace a formální přejímka

13:00 až 15:00 Praha 7 Letná – Letenská pláň – Teplý oběd

15:00 až 16:00 Praha 7 Letná – Letenská pláň – Technická přejímka

16:00 až 17:00 Praha 7 Letná – Letenská pláň – Rozprava, káva a občerstvení

17:00 až 17:45 Praha 7 Letná – Letenská pláň – Start do I. etapy, v intervalech po 1 minutě

  1. etapa (68 km) Trať vede nejkratší cestou k jednomu z přítoků Vltavy, k řece Berounce a pokračuje proti jejímu toku do cíle etapy v Berouně.

18:30 až 20:00 Beroun – Přestávka na večeři  (uvedené časy platí pro 1. posádku)

  1. etapa (80 km) je noční a klikatí se úzkými silnicemi křivoklátských lesů a končí opět v Praze na Letenské pláni.

22:00 až 22:45 Praha 7 Letná – Letenská pláň – Hromadný přejezd vozidel na střežený dvůr Národního technického muzea (asi 1 km).

 

SOBOTA 23. 9. 2023

08:00 až 08:45 Praha 7 Letná – Národní technické muzeum – Hromadný přejezd na Letenskou pláň

09:00 až 09:45 Praha 7 Letná – Letenská pláň – Start do III. etapy, v intervalech po 1 minutě

III. etapa (122 km) Trať vede proti proudu řeky Vltavy pravou stranou a míří na jih; končí v Orlíku nad Vltavou.

12:00 až 13:30 Orlík nad Vltavou – Přestávka a oběd (uvedené časy platí pro 1. posádku)

  1. etapa (120 km) Start v Orlíku nad Vltavou a trať vede po proudu řeky Vltavy pravou stranou a míří na sever; končí v Praze na Letenské pláni.

17:00 Cíl v Praze na Letenské pláni, kde následuje slalom na čas.

18:30 až 19:00 Praha 7 Letná – Letenská pláň – Hromadný přejezd vozidel na hlídaný dvůr

Národního technického muzea (asi 1 km).

20:00 až 22:00 Praha 6 Dejvice – Thakurova ulice, hotel ČVUT. Večeře, vyhlášení výsledků, společenská zábava s živou hudbou a tancem.

26. ÚČASTNICKÉ POPLATKY

Součástí účastnického poplatku je režie spojená s organizací soutěže – výroba veškerých tiskovin, itinerářů, startovních čísel a označujících tabulek, v pátek oběd, v sobotu oběd, večeře pro každého člena posádky soutěžního vozu. Totéž platí pro dvoučlennou posádku řádně objednaného vozu doprovodného.

– Startovné pro jednu posádku činí = 2.900 Kč.

– Poplatek za přihlášení jednoho týmu, navíc (celkem za 2 automobily) = 2.000 Kč.

– Poplatek za doprovodný automobil = 2.500 Kč.

– Všechny platby budou provedeny výhradně bankovním převodem a proti vystavenému účetnímu dokladu, který posádka obdrží u formální přejímky.

– Poplatek je třeba zaslat nejdéle do 11. 8. 2023

– Na číslo účtu: 66669962/5500 (Raiffeisenbank)

– Do zprávy pro příjemce platby napište: ISRV 2023 – Novák Josef (napište Vaše jméno)

27. UBYTOVÁNÍ

Velice kvalitní noclehy se snídaní nejsou součástí účastnického poplatku a jsou rezervovány tradičně v hotelu ČVUT v Praze-Dejvicích. Jeden dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením stojí letos 1.500 Kč na jednu noc. Zatím máme rezervováno 10 pokojů. Rezervace však musíme my potvrdit provozovateli nejdéle do 31. července! Při požadavku ubytování nezapomeňte uvést počet nocí!

Dvoulůžkový pokoj se snídaněmi = 1.500 Kč / 1 noc

Dvoulůžkový pokoj se snídaní (obsazený 1 osobou) = 1.150 Kč / 1 noc

28. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vozovky

Soutěž se koná výhradně na kvalitních vozovkách se zpevněnými povrchy, a to hlavně s ohledem na zachování 100 % stavu nesnadno udržovaných historických automobilů.

Itineráře

Itineráře sestavené s přesností na 10 metrů tratě se budou vydávat až před startem.

Registrační značky

Je třeba sdělit pořadateli také proto, že trať vede řadu kilometrů po odlehlé vozovce a za normálních okolností je na ni zákaz vjezdu. Majitelem však máme vjezd povolen.

Prováděcí ustanovení

Pro případné vyjasnění nebo doplnění některých bodů těchto propozic, anebo vynutí-li si to situace, budou vydána číslovaná Prováděcí ustanovení a posádky je dle potřeby obdrží v průběhu soutěže.

Případná vyšší moc

Pro případ vyšší moci si pořadatel vyhrazuje právo pořádání soutěží odložit nebo zrušit.

Pojištění akce

Pořádaná soutěž bude součástí hromadného pojištění Autoklubu České republiky pro rok 2023.

29. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Hromadná přeprava

Přepravu účastníků mezi jednotlivými místy, jako je ubytování, zajišťuje náš tradiční přepravce, firma Krejča – autoškola a doprava.

Filmový dokument

Stejně jako v minulých ročnících Ideální stopou Rallye Vltava, rovněž letos bude natočen profesionální filmový dokument, výsledně dostupný na DVD.

Dress code

Sportujme, ale zároveň si zachovejme klasické společenské návyky, běžné v kulturním světě západně od nás. Pro nedělní vyhlášení výsledků v hotelu Vás prosíme o užití oděvu, který možno považovat za základní společenský!

Upozornění na autorská práva © (copyright)

Hlavní pořadatel upozorňuje, že snímky použité na jeho internetových stránkách a v oficiálních materiálech jízdy jsou chráněny Autorským zákonem a nelze je jakkoliv svévolně kopírovat, šířit a používat druhou osobou (včetně internetu) bez písemného svolení pořadatele.

Upozornění na registrované ochranné známky ® (registration)

Pořadatel rovněž upozorňuje, že znak Rallye Vltava a název Rallye Vltava jsou registrovanými ochrannými známkami s označením ® a bez jeho písemného svolení je nelze jakkoliv svévolně použít druhou osobou.

Kontaktní údaje

www.rallye-vltava.cz

info@rallye-vltava.cz

 

V Praze 16. 6. 2023