Propozice

Jedná se o soutěžní jízdu pořádanou u příležitosti 60. výročí založení nejslavnější československé rallye, která vede po přibližné trase I. ročníku Rallye Vltava 1960. Více informací o podnětné historii Rallye Vltava možno získat na www.rallye-vltava.cz

 

TERMÍN KONÁNÍ

Podnik se koná ve dnech 11. a 12. 9. 2020

 

POŘADATEL

Autoklub Rallye Vltava v AČR

Kurzova 2202/20

155 00  Praha 5

www.rallye-vltava.cz

Adresa pro doručování:

P. O. Box 16

Pošta 618

163 00  Praha 6

entry@rallye-vltava.cz

 

PARTNERSTVÍ

Autoklub České republiky

Opletalova 29

110 00  Praha 1

 

JURISDIKCE

Soutěž je organizována jako podnik národní volný. Neobsahuje žádné rychlostní zkoušky, o pořadí rozhodují časové kontroly a jízda zručnosti, vše v rámci dodržování pravidel silničního provozu. Soutěž je zapsána v řádném kalendáři akcí Autoklubu České republiky pro rok 2020. 

 

 

SKLADBA RALLYE

Sestává z vlastní trati, časových kontrol, průjezdních kontrol a jízdy zručnosti podle nákresu z roku 1960.

Itinerář

Je vypracován poměrně podrobný tzv. „šipkový“ itinerář, který posádka obdrží těsně před startem do I. etapy. Pro méně zkušené posádky důležité upozornění ve smyslu značení v itineráři. Pokud některá projížděná křižovatka není v itineráři vyznačena, dále se pokračuje po hlavní vozovce.  

Trať

Po startu v Praze na Letné vede nejkratší cestou k Vltavě a pokračuje proti jejímu toku na okraj Prahy. Dále se klikatí úzkými silnicemi k jihu a šestkrát přejíždí mosty a hráze přehrad Vltavy. Při zpáteční cestě se klikatí podobnými vozovkami a po celkových 206 km končí opět v Praze na Letné. 

Časové kontroly

Jsou řádně vyznačeny v itineráři a v místech kontrol označeny způsobem běžným při automobilových soutěžích – typizovanými návěstími ČK (FIA). Za příjezd do ČK z opačné strany bude posádka penalizována. Za neprojetí bude posádka vyloučena z klasifikace, ale může pokračovat v jízdě až do cíle rallye. Komisaři v časových kontrolách mají za úkol setrvat na místě nejdéle 30 minut po ideálním čase pořadatelem stanoveném pro poslední posádku!

Průjezdní kontroly

Na trati nebudou vyznačeny, pouze v itineráři a v jízdním výkazu posádky. V jízdním výkazu budou pro ten účel napsány úkoly, na které posádka odpoví vepsáním odpovídající číslice do Jízdního výkazu. Za nesplnění bude posádka vyloučena z klasifikace, ale může pokračovat v jízdě až do cíle rallye. 

 

ÚČAST POSÁDEK

V soutěži mohou startovat posádky, kde řídící osoba vlastní řádné řidičské oprávnění pro příslušný automobil. Posádkám startujícím v otevřených automobilech se doporučuje celou soutěž absolvovat v přilbách, jak z bezpečnostních důvodů vždy historicky platilo.

Posádka

Posádka každého vozidla je složena ze dvou osob, které se označují – jezdec a spolujezdec. Oba tito členové posádky mohou řídit vozidlo v průběhu rallye za podmínky, že jsou držiteli příslušného řidičského oprávnění. Účast třetí osoby ve vozidle není povolena. S přihlédnutím k délce a stanoveným úkolům rallye vyžaduje účast posádek sportovně zdatných, řidičsky vyspělých, navigačně bystrých a strojově dobře vybavených.

Pokud přihlášený jezdec nebo spolujezdec nedosahuje věku 18 let, musí u přejímky předložit písemný souhlas svých zákonných zástupců, opatřený jejich ověřenými podpisy. Všichni účastníci rallye se účastní na vlastní nebezpečí, což potvrdí svým podpisem u přejímky.

Označení posádek

Každý člen posádky, který se zúčastní, bude po celou dobu na hrudi označen jezdeckou visačkou, kterou obdrží při administrativní přejímce.

Minimální účast posádek

Jestliže do 2. uzávěrky se pořadateli nepřihlásí alespoň 30 posádek, má právo rallye odvolat.

 

 

ÚČAST TÝMŮ

K základní individuální účasti je navíc možno přihlásit účast v některém v následujících týmů.

Tým sestává ze dvou automobilů (posádek), které reprezentují:

1.) Stejnou firmu nebo klub. Každá posádka může startovat na automobilu odlišné značky a typu.

2.) Stejné město nebo obec. Každá posádka může startovat na automobilu odlišné značky a typu.

3.) Stejnou značku automobilu. Obě posádky musí startovat na automobilu stejné značky, ale mohou použít rozdílný typ.

 

Označení týmů

Každý automobil některého z přihlášených týmů bude v horní části napříč čelního skla označen samolepicí folií v barvách, se znakem a nápisem odpovídajícím danému týmu. Například u týmů měst: PRAHA TEAM, u týmů značkových: SAAB CZ TEAM a podobně. V případě, že by se utvořilo více týmů stejného zaměření a názvů, budou rozlišeny doplněním římských číslic, například ŠKODA II TEAM. Pro ten účel každý tým od obou jeho automobilů sdělí pořadateli šíře předních skel, 10 cm od vrchu.

 

ÚČAST  AUTOMOBILŮ

Připuštěné automobily

Všechny automobily musejí mít platné Osvědčení o technickém průkazu, popřípadě i s Protokolem o testování vozidla na historickou původnost, anebo přímo Průkaz historického vozidla. Stav automobilů musí být už na první pohled ve 100 % stavu. Nedbale udržované automobily budou při technické přejímce jednoznačně odmítnuty, byť posádka přijede z velké vzdálenosti a její účastnický poplatek propadá! Mohou startovat automobily vyrobené v letech 1955 až 1987.

 

Doporučení pro účastníky

1.) Ve všech automobilech se důrazně doporučuje ruční hasicí přístroj.

2.) Sejměte z kol jejich ozdobné kryty („poklice“), tehdy se vždy jezdilo bez nich.

3.) V návaznosti na provedení itinerářů a úspěšnost posádek se doporučuje vybavit automobily navigačními přístroji (tripmastery) pro měření vzdáleností, s přesností na 10 metrů.

4.) Posádkám, které nevlastní klasický tripmaster, doporučujeme náhradní možnost, kterou je stažení z internetu do tabletu nebo telefonu, a to následujícím způsobem. Aplikace na tripmaster je na odkazu: https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.siimplangi.rallytripmeter
Tato aplikace se stáhne do mobilního telefonu nebo tabletu. Po nainstalování se v nastavení mohou upravovat různé funkce a jednou z nich je právě itinerář.

5.) Vybavte se podrobnějšími mapami (třeba turistickými) pro oblasti obou stran Vltavy, od Prahy zhruba po Sedlčany. Hledání na tabletu je méně praktické.

6.) Vhodné sportovní oblečení, které svým provedením odpovídá danému účelu.

 

Označení startujících automobilů

Startovní čísla (panely) na dveře

Každý automobil bude povinně označen dvojicí startovních čísel (panelů) na samolepicích foliích o rozměrech 40 x 55 cm (výška x šířka), která budou přidělována po 2. uzávěrce přihlášce.Nebudou přidělována podle pořadí doručovaných přihlášek, ale většinou podle roku výroby automobilu. Tato startovní čísla budou umístěna vždy po jednom, na spodních částech dveří jezdce a spolujezdce.

Tabulky se startovními čísly

Každý automobil bude zároveň povinně označen dvojicí plastových tabulek o rozměrech 20 x 50 cm (výška x šířka). Tabulky budou viditelně umístěny vždy po jedné, na přídi vozu a na zádi vozu.

Označení neplatná

Všechna označení z předcházejících sportovních podniků budou již před přejímkou, a hlavně po dobu trvání celé soutěže, spolehlivě přelepena, aby nemohlo docházet k záměnám.

 

DOPROVODNÝ AUTOMOBIL

Ke každému soutěžnímu automobilu je pořadatelem povolen nejvýše jeden doprovodný automobil, který však posádka musí objednat při svém přihlašování. Režijní náklady s provozem tohoto doprovodného automobilu pořadatel nezahrnul do poplatku za účast posádky, aby nebyly v nevýhodě posádky startující bez doprovodných automobilů.

Proto je třeba v přihlášce objednat doprovodný automobil a připlatit uvedenou částku, sloužící ke krytí nákladů pořadatele. S ohledem na kapacity navštěvovaných ubytovacích a stravovacích zařízení pořadatel počítá s osazením jednoho doprovodného automobilu dvěma osobami. 

Servisní práce

Servis je definován jako neomezená práce na soutěžním vozidle a může být prováděn kdekoliv na trati.

 

REKLAMNÍ NÁPISY NA AUTOMOBILECH

Soutěžícím dovoleno umístit na své automobily (včetně doprovodných) jakoukoliv reklamu pod podmínkou, že:

– Je povolena národními zákony a předpisy FIA.

– Není urážející nebo pohoršující.

– Nemá politický nebo náboženský charakter.

– Respektuje pravidla o umístění startovních číslech.

– Nebrání posádce ve výhledu z vozu.

 

PŘEJÍMKA

Při administrativní přejímce bude kontrolováno:

– Přihláška potvrzená pořadatelem.

– Řidičský průkaz prvního člena posádky (pokud bude automobil řídit jen on)

– Osvědčení o technickém průkazu daného automobilu

– Doklad o povinném ručení k danému automobilu

– Doložení vztahu posádky k danému automobilu

Při technické přejímce bude kontrolováno:

– Platnost osvědčení o technickém stavu daného automobilu

– Zjevný stav řízení a brzdového systému

– Zjevný stav palivového systému

– Zjevný stav pneumatik

– Funkce osvětlení, zvukové signalizace a stěračů

– Posádky otevřených automobilů (například Kaipan) předloží přilby

Pozdní příjezd:

Posádka, která se nedostaví k některé z těchto přejímek nejdéle do 60 minut po uvedených hodinách, nebude převzata a její účastnický poplatek propadá!

 

UZAVŘENÁ PARKOVIŠTĚ

V soutěží nebude použit systém uzavřených parkovišť (UP), ale před zahájením soutěže se posádka musí zdržovat mimo oplocené parkoviště soutěžních vozů a k vozidlu má přístup nejdříve 5 minut před startovním časem.  

 

START DO SOUTĚŽE

Vozidla budou do etap startována s motorem v klidu, jednotlivě, podle startovních čísel, v intervalech po jedné minutě. Posádka, která se dostaví opožděně na start, bude odstartována ihned, avšak bude považována za odstartovanou v předepsaném čase a bude bodově penalizována.

 

PŘEDPISY PRO  JÍZDU

Posádky musí dodržovat pravidla silničního provozu. Jízdní průměry jsou přizpůsobeny stavu a charakteru trati i s dostatečnou rezervou mezi jednotlivými časovými kontrolami. Při mimořádné události, kdy na trati nastanou nepředvídaná hromadná zdržení delší než 5 minut, může ředitelství časovou ztrátu neutralizovat za předpokladu, že je příhodou postiženo několik posádek a všechny tuto okolnost oznámí v nejbližší časové kontrole.

 

ČASOVÉ KONTROLY

1) Posádka, která přijíždí k časové kontrole, zastaví před typizovaným žlutým návěstím se symbolem ČK (FIA), umístěným asi 10 metrů před typizovaným červeným návěstím se symbolem ČK (FIA), které je umístěno u stolku (stánku) komisařů.

2) Posádka ve svých záznamech ověří svůj čas potřebný pro příjezd ke stanovišti časové kontroly a porovná jej s časovým údajem aktuálně uvedeným na stolku časové kontroly. Tam může pěšky dojít jeden z posádky.

3) Teprve v potřebný čas posádka najede soutěžním automobilem ke stolku s červeným návěstím. Tam jí bude do předloženého Jízdního výkazu zaznamenán čas, potvrzený podpisem a razítkem dané kontroly.

4) Časové údaje budou do jízdních výkazů zaznamenávány mechanicky nebo ručním zápisem. Čas udaný časoměřičem v kontrole musí být přijat za správný a není proti němu odvolání.

5) V cíli každé etapy je povolen předčasný, nikoli však pozdní, příjezd do časové kontroly.

 

PRŮJEZDNÍ KONTROLY

Na trase soutěže se bude nacházet několik průjezdních kontrol, vyznačených v itineráři a jízdních výkazech. V nich posádka splní předepsané úkoly, které číslicí zapíše do jízdního výkazu.

 

POHONNÉ HMOTY

Neplatí žádná omezení ohledně používání paliva. Automaticky se předpokládá, že každá posádka bude využívat obchodního paliva, prodávaného běžně u čerpadel.

 

CIZÍ POMOC

Každý soutěžní automobil se musí po celé předepsané trati pohybovat vlastní silou. To znamená, že nesmí být tažen nebo tlačen jiným vozidlem nebo na něm nesmí být vezen. Jinak neplatí žádná omezení pomoci ze strany další osoby. V případě, že u některého automobilu dojde k neopravitelné poruše nebo k havárii, jeho posádka takovou situaci co nejdříve ohlásí na dispečink soutěže.Potřebné kontakty jsou uvedeny na konci každého itineráře. 

 

BODY A TRESTY

Technický stav – vozidlo neodpovídající platným silničním předpisům = nepřevzetí vozidla

Přejímka – nedostatečně omluvený pozdní příjezd = 60 bodů

Pozdní příjezd na start – za každou započatou minutu = 60 bodů

Nevypnutí motoru – před odstartováním do etapy = 60 bodů

Předčasný příjezd do časové kontroly – za každou započatou minutu = 60 bodů

Pozdní příjezd do časové kontroly – za každou započatou minutu = 60 bodů

Vzdálenost ujetá navíc – za každých celých 5 km = 60 bodů

Časová ztráta větší než 60 minut = vyloučení z klasifikace

Jízdní výkaz – chybějící záznam z časové kontroly = vyloučení z klasifikace

Jízdní výkaz – chybějící záznam z průjezdní kontroly = vyloučení z klasifikace

Jízdní výkaz – ztráta = vyloučení z klasifikace

Posádka – výměna některého člena = vyloučení z klasifikace

Při slalomu každá chyba = k dosaženému času +5 vteřin navíc

Při vyloučení z klasifikace je ale možno pokračovat do cíle celé soutěže!

 

 

STANOVENÍ POŘADÍ

Pořadí se stanoví podle součtu všech přidělených bodů v průběhu celé soutěže, podle systému, že nejlepší posádce bylo přiděleno nejméně bodů a naopak, čili, od nejnižšího po nejvyšší počet bodů. Podle tohoto systému potom budou vyhlášena pořadí nejlepších tří jednotlivých posádek, ovšem za předpokladu, že v příslušné skupině se zúčastní alespoň 5 posádek.

Automobily kategorie TC (Touring Car), třída do 900 cm3

1. až 3. místo

Automobily kategorie TC (Touring Car), třída do 1150 cm3

1. až 3. místo

Automobily kategorie TC (Touring Car), třída do 1300 cm3

1. až 3. místo

Automobily kategorie TC (Touring Car), třída do 1600 cm3

1. až 3. místo

Automobily kategorie GT (Grand Touring), třída do 1900 cm3

1. až 3. místo

Automobily kategorie GT (Grand Touring), třída do 3000 cm3

1. až 3. místo

Pořadí společné pro všechny týmy

1. až 3. místo

Pořadí celkové

Celkovým vítězem se stane posádka, která absolvovala celou soutěž s nejnižším počtem bodů ze všech účastníků. Její jména budou na putovní ceně vyznačena dodatečně.

Ceny za umístění

Vítězné posádky obdrží za 1. až 3. místo poháry.

 

VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vozovky

Soutěž se koná výhradně na kvalitních vozovkách se zpevněnými povrchy, a to hlavně s ohledem na zachování 100 % stavu nesnadno udržovaných historických automobilů.

Itineráře

Itineráře sestavené s přesností na 10 metrů tratě se budou vydávat až před startem. Spolu s Itineráři a Jízdními výkazy posádky obdrží upomínkové předměty.

Prováděcí ustanovení

Pro případné vyjasnění nebo doplnění některých bodů těchto propozic, anebo vynutí-li si to situace, budou vydána číslovaná Prováděcí ustanovení a posádky je dle potřeby obdrží v průběhu soutěží.

Případná vyšší moc

Pro případ vyšší moci si pořadatel vyhrazuje právo pořádání soutěží odložit nebo zrušit.

Pojištění akce

Pořádaná soutěž bude součástí hromadného pojištění Autoklubu České republiky pro rok 2020.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Dress code

Sportujme, ale zároveň si zachovejme klasické společenské návyky, běžné v kulturním světě. Pro nedělní vyhlášení výsledků v historické budově Autoklubu České republiky je předepsán oděv, který možno považovat za základní společenský!

Filmový dokument

Stejně jako v minulých ročnících Ideální stopou Rallye Vltava, rovněž letos bude ze soutěže natočen profesionální filmový dokument, výsledně dostupný na DVD. Ten má mimo jiné sloužit pro doložení sponzorských prostředků poskytnutých na akci.

Upozornění na autorská práva © (copyright)

Hlavní pořadatel upozorňuje, že snímky použité na jeho internetových stránkách a v oficiálních materiálech jízdy jsou chráněny Autorským zákonem a nelze je jakkoliv svévolně kopírovat, šířit a používat druhou osobou (včetně internetu) bez písemného svolení jejich autorů nebo hlavního pořadatele.

Upozornění na registrované ochranné známky ® (registration)

Hlavní pořadatel upozorňuje, že znak Rallye Vltava a název Rallye Vltava jsou registrovanými ochrannými známkami s označením ® a bez jeho písemného svolení je nelze jakkoliv svévolně použít druhou osobou.

Kontaktní údaje

www.rallye-vltava.cz

facebook Rallye-Vltava

V Praze 7. 8. 2020