Propozice

1. TERNÍN KONÁNÍ

Podnik se koná ve dnech 23. až 24. 6. 2018

 

2. POŘADATEL

Autoklub Rallye Vltava v AČR

Kurzova 2202/20

155 00 Praha 5

Adresa pro doručování:

P. O. Box 16

Pošta 618

163 00 Praha 6

 

3. POŘADATELSKÝ SBOR

Ředitel – Karel Řepa
Technický komisař – Vladimír Polívka

Vedoucí časových kontrol – Jan Šindler
Dopravní odbor – Zdeněk Krejča
Ubytování a stravování – Mgr. Roman Černica
Film – Václav Hron

 

4. JURISDIKCE

Ideální stopou Rallye Vltava (ISRV) je soutěžní jízda – rallye po trase původních ročníků Rallye Vltava z let 1960 až 1974. Neobsahuje žádné rychlostní zkoušky, o pořadí rozhodují časové kontroly, v rámci dodržování pravidel silničního provozu. Pro potřebu těchto propozic je dále použito jen zkrácených označení rallye nebo ISRV.

 

5. LOUIS ALEXANDRE CHIRON MEMORIAL

Memoriál Louise Alexandra Chirona, který osobně startoval všechny posádky Rallye Vltava v letech 1963 a 1964, je vyhlášen na památku jeho zásluh na půdě FIA při prosazování Rallye Vltava do seriálů mistrovství Evropy roku 1965 i let následujících. Z toho důvodu také rozhodnuto nazývat pana Chirona patronem Rallye Vltava.

 

6. SKLADBA RALLYE

Sestává z vlastní trati, z časových kontrol a průjezdních kontrol.

Časové kontroly

Budou řádně vyznačeny v itinerářích, způsobem běžným při automobilových soutěžích – typizovanými návěstími ČK. Za příjezd z opačné strany nebo za neprojetí bude posádka penalizována.

Průjezdní kontroly

Budou řádně vyznačeny v itinerářích, způsobem běžným při automobilových soutěžích.

 

7. ÚČAST POSÁDEK

Posádka

Posádka každého vozidla je složena ze dvou osob, které se označují – jezdec a spolujezdec. Oba tito členové posádky mohou řídit vozidlo v průběhu rallye za podmínky, že jsou držiteli příslušného řidičského oprávnění. Účast třetí osoby ve vozidle není povolena. S přihlédnutím k délce a stanoveným úkolům rallye vyžaduje účast posádek sportovně zdatných, řidičsky vyspělých, navigačně bystrých a strojově dobře vybavených.

Pokud přihlášený spolujezdec nedosahuje věku 18 let, musí jezdec u přejímky předložit písemný souhlas zákonných zástupců spolujezdce, opatřený jejich ověřenými podpisy. Všichni účastníci rallye se účastní ISRV 2018 na vlastní nebezpečí, což potvrdí svým podpisem u přejímky.

Označení posádek

Každý člen posádky, který se zúčastní ISRV, bude po celou dobu na hrudi označen jezdeckou visačkou, kterou obdrží při administrativní přejímce.

Přihlášky

Přihlášky posádky zašlou nejdéle do 27. 4. 2018, elektronicky, na adresu: entry@rallye-vltava.cz

Přidělování startovních čísel

Startovní čísla nebudou přidělována průběžně v pořadí doručovaných přihlášek, ale dle následující posloupnosti:

Rok výroby automobilu

Zdvihový objem motoru

 

8. ÚČAST TÝMŮ

Týmy měst

Soutěžní jízdy ISRV se mohou zúčastnit posádky sdružené do společného týmu, který reprezentuje jedno společné město. Takový tým sestává ze dvou jednotlivých dvoučlenných posádek. Posádky nemusejí mít stálé bydliště v dotyčném městě a mohou startovat na automobilech různých značek.

Týmy značkové

Soutěžní jízdy ISRV se mohou zúčastnit posádky sdružené do společného týmu, který sestává ze dvou jednotlivých posádek. Posádky mohou mít rozdílná bydliště, ale musejí startovat na automobilech stejné značky, které nemusejí být stejného typu.

Označení týmů

Každý automobil přihlášeného týmu bude napříč v horní části čelního skla označen samolepicí folií s nápisem odpovídajícím danému týmu. Například: TEAM ČESKÉ BUDĚJOVICE, TEAM PORSCHE a podobně.

 

9. ÚČAST AUTOMOBILŮ

Připuštěné automobily

Přednostně budou k rallye ISRV připuštěny automobily značek a typů, které byly přihlášeny v některém z ročníků původní Rallye Vltava v letech 1960 až 1974.

Rozdělení automobilů

Automobilyo zdvihovém objemu do: do 1 300 cm3

Automobilyo zdvihovém objemu do: do 2 000 cm3

Automobilyo zdvihovém objemu nad: 2000 cm3

Označení automobilů

Startovní čísla (panely) na dveře

Každý automobil bude povinně označen dvojicí startovních čísel (panelů) na samolepicích foliích o rozměrech 50 x 60 cm (výška x šířka), dodaných pořadatelem.

Tabulky se startovními čísly

Každý automobil bude zároveň povinně označen dvojicí plastových tabulek o rozměrech 20 x 50 cm (výška x šířka), dodaných pořadatelem.

 

10. DOPROVODNÝ AUTOMOBIL

Ke každému automobilu, který se účastní ISRV, je pořadatelem povolen pouze jeden doprovodný automobil, který však posádka ISRV musí řádně objednat. Režijní náklady s provozem tohoto doprovodného automobilu pořadatel nezahrnul do poplatku za účast posádky v ISRV, aby nebyly v nevýhodě posádky startující bez doprovodných automobilů.

 

11. REKLAMNÍ NÁPISY NA AUTOMOBILECH

Při ISRV je soutěžícím dovoleno umístit na své automobily (včetně doprovodných) jakoukoliv reklamu, nevymykající se národním zákonům a předpisům FIA.

 

12. PŘEJÍMKA

Při administrativnípřejímce bude kontrolováno:

Řidičský průkaz prvního člena posádky (pokud bude automobil řídit jen on)

Osvědčení o technickém průkazu daného automobilu

Doklad o povinném ručení k danému automobilu

Vztah posádky k danému automobilu

Při technické přejímce bude kontrolováno:

Platnost osvědčení o technickém stavu daného automobilu

Zjevný stav brzdového systému

Zjevný stav palivového systému

Zjevný stav pneumatik

Funkce osvětlení, zvukové signalizace a stěračů

 

13. UZAVŘENÁ PARKOVIŠTĚ

Při jízdě ISRV nebude užito systému uzavřených parkovišť (UP).

 

14. START DO ISRV

Vozidla budou startována s motorem v klidu, jednotlivě, podle startovních čísel, v intervalech po 1 minutě. Posádka, která se dostaví opožděně na start, bude odstartována ihned, avšak bude považována za odstartovanou v předepsaném čase a bude bodově potrestána.

 

15. PŘEDPISY PRO JÍZDU

Posádky musí dodržovat pravidla silničního provozu. Jízdní průměry jsou přizpůsobeny stavu a charakteru trati i s dostatečnou rezervou mezi jednotlivými časovými kontrolami.

 

16. ČASOVÉ KONTROLY

1) Posádka, která se přiblíží k časové kontrole, zastaví vozidlo asi 10 m před stánkem s červeným návěstím ČK (žluté před-návěstí ČK nebude použito), ve svých záznamech si ověří svůj čas potřebný pro příjezd ke stanovišti časové kontroly, porovná si jej s časovým údajem aktuálně uvedeným na stolku časové kontroly a teprve v pravý čas vozidlem najede ke stánku označeného návěstím ČK, kde jí bude do předloženého jízdního výkazu zaznamenán čas.

2) V cíli každé etapy je povolen předčasný příjezd do časové kontroly.

 

17. BODY A TRESTY

Předčasný příjezd do časové kontroly – za každou započatou minutu = 60 bodů

Pozdní příjezd na start nebo do časové kontroly – za každou započatou minutu = 60 bodů

Neprojetí průjezdní kontroly = 60 bodů

 

18. STANOVENÍ POŘADÍ

Pořadí jednotlivé: Pořadí se stanoví podle součtu všech přidělených bodů v průběhu celé ISRV, podle systému, že nejlepší posádce bylo přiděleno nejméně bodů a naopak, čili, od nejnižšího po nejvyšší počet bodů. Podle tohoto systému potom budou vyhlášena pořadí nejlepších tří posádek v každé objemové třídě.

Celkový vítězVítězem memoriálu Louise Chirona se stane posádka, která absolvovala celou jízdu ISRV s nejnižším počtem bodů ze všech účastníků. Její jména budou na putovní ceně dodatečně vyznačena.

 

19. CENY ZA UMÍSTĚNÍ

Vítězné posádky obdrží za 1. až 3. místo poháry.

 

20. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vozovky

Rallye ISRV se koná výhradně na kvalitních vozovkách se zpevněnými povrchy, a to hlavně s ohledem na zachování 100% stavu nesnadno udržovaných historických automobilů.

Itineráře

Itineráře ISRV se budou vydávat před začátkem první etapy.

Prováděcí ustanovení

Pro případné vyjasnění nebo doplnění některých bodů těchto propozic, anebo vynutí-li si to situace, budou vydána číslovaná Prováděcí ustanovení a posádky je dle potřeby obdrží v průběhu rallye.

 

21. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Upozornění na autorská práva © (copyright)

Hlavní pořadatel ISRV upozorňuje, že snímky použité na jeho internetových stránkách a v oficiálních materiálech jízdy jsou chráněny Autorským zákonem a nelze je jakkoliv svévolně kopírovat, šířit a používat druhou osobou bez písemného svolení jejich autorů nebo hlavního pořadatele ISRV.

Upozornění na registrované ochranné známky ® (registration)

Hlavní pořadatel ISRV upozorňuje, že znak Rallye Vltava, název Rallye Vltava jsou registrovanými ochrannými známkami s označením ® a bez jeho písemného svolení je nelze jakkoliv svévolně použít druhou osobou.